Przetargi.pl
Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 387 w m. Ratno Dolne, w rejonie wiaduktu kolejowego

Gmina Radków ogłasza przetarg

 • Adres: 57-420 Radków, ul. Rynek 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 8735000 , fax. 074 8735015
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Radków
  ul. Rynek 1 1
  57-420 Radków, woj. dolnośląskie
  tel. 074 8735000, fax. 074 8735015
  REGON: 89071859000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.radkowklodzki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 387 w m. Ratno Dolne, w rejonie wiaduktu kolejowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 387 w m. Ratno Dolne, w rejonie wiaduktu kolejowego o nw zakresie prac: Zakres robót drogowych Zmiana geometrii drogi. Zaprojektowano korektę kąta przecięcia osi linii kolejowej z osią drogi oraz korektę niwelety drogi. W wyniku przeprojektowania geometrii drogi, wysokość do obiektu kolejowego mierzona przy obu krawędziach jezdni wyniesie 4,50m. Podstawowa szerokość jezdni wynosi 6,0m. Jezdnia poszerzona na łukach o małych promieniach. Pobocza szerokości 1,0m wzmocnione warstwą kruszywa lub gruzu bitumicznego. Nawierzchnię drogi zaprojektowano z materiałów bitumicznych ułożonych na podbudowie z kruszywa łamanego. Zaprojektowano wzmocnienie podłoża kruszywem stabilizowanym spoiwami hydraulicznymi. Powierzchnie skarp zostaną wyprofilowane. Na skarpach ułożona zostanie warstwa humusu obsiana trawą. Długość drogi planowanej do przebudowy wynosi 512,88m. Elementy odwodnienia drogi Droga odwodniona jest powierzchniowo systemem rowów przydrożnych połączonych przepustami i rowami melioracyjnymi z potokiem Posna. W wyniku korekty przebiegu trasy drogi, zostaną przesunięte rowy przydrożne na odcinku dojazdowym do wiaduktu. Istniejące rowy zostaną oczyszczone z namułu i wyprofilowane. Istniejące przepusty pod drogą zostaną przebudowane przy zastosowaniu rur stalowych z blachy karbowanej. Wloty i wyloty przepustów oraz rowy i skarpy na długości co najmniej 2,0m zostaną umocnione brukiem kamiennym. Przy filarze wiaduktu oraz na zjazdach zaprojektowano przepusty o średnicy D500 wykonane z blachy stalowej. Wloty i wyloty oraz rowy umocnione brukiem kamiennym. Dopuszcza się wykonanie przepustów przy zastosowaniu innych materiałów niż wyżej wymienione, np. rur betonowych lub HDPE. Obiekty inżynierskie W wyniku korekty trasy drogi, konieczne będzie wykonanie głębokiego wykopu w skarpie. Aby zmniejszyć powierzchnię skarpy i ograniczyć zajęcie terenów, zastosowano konstrukcję oporową z georusztów licowaną bloczkami betonowymi. Ściana oporowa o zmiennej wysokości dostosowana do rzędnych terenu. Krawędź ściany zwieńczona gzymsem prefabrykowanym ułożonym na bloczkach i zespolonych betonem. Przewidziano konstrukcję systemową składającą się z drobnowymiarowych bloczków betonowych oraz georusztów zakotwionych na różnej głębokości w zależności od wysokości ściany. Krawędź ściany wykończona gzymsem prefabrykowanym lub wylewanym na mokro. Krawędź ściany zabezpieczona ogrodzeniem z siatki stalowej na słupkach. Zabezpieczenie przyczółka wiaduktu ścianką oporowa żelbetową o wysokości 1,0m i 1,5m nad teren, posadowioną na podłożu z kruszywa i warstwą chudego betonu. Poziom posadowienia - min. 1,0m. Wzdłuż ściany oporowej przewidziano ściek wykonany z prefabrykatów betonowych włączony w końcowym odcinku do rowu. Góra ściany oporowej odwodniona ściekiem prefabrykowanym z wyprowadzenie wody poza krawędź. Usunięcie kolizji słupa napowietrznej linii średniego napięcia. Istniejąca linia napowietrzna SN koliduje z planowanym przebiegiem drogi, dlatego będzie zmienione usytuowanie słupa. Wymianie podlegać będą trzy słupy, dwa betonowe i jeden kratowy. Wysokość słupów wynosi 12,0m i 16,5m. Zastosowane zostaną słupy betonowe wibrowane. Do nowych słupów przepięta zostanie istniejąca linia napowietrzna. Długość przebudowanej linii napowietrznej wynosi 170,0m Usunięcie kolizji słupa oświetlenia drogowego Ze względu na nowy przebieg krawędzi drogi konieczne jest przestawienie istniejącego oświetlenia drogowego. Istniejące oświetlenie ma na celu zapewnienie dobrej widoczności obiektu. Nowe oświetlenie ustawione zostanie wzdłuż nowej krawędzi drogi na długości odpowiadającej istniejącego oświetlenia. Ustawione zostaną nowe słupy stalowe, rurowe ocynkowane o wysokości 8,0m z wysięgnikiem długości 1,5m z oprawami sodowymi o mocy 100W. Wymieniona linia kablowa zasilająca oświetlenie podpięta zostanie do przebudowanej linii napowietrznej nN. Długość przebudowanego oświetlenia wynosi 107,0m Usunięcie kolizji kabla telekomunikacyjnego Istniejący kabel światłowodowy ułożony jest przy krawędzi istniejącej jezdni. Ze względu na nowy przebieg drogi kabel zostanie przełożony. Po trasie nowego kabla ułożone zostaną dwa rurociągi z rur HDPE. Do rurociągów wciągnięty zostanie przewód światłowodowy. Pod zjazdami kabel zabezpieczony zostanie dodatkowymi rurami HDPE o średnicy d110. Długość odcinka kabla do przełożenia 130,0m Usunięcie kolizji napowietrznej linii telefonicznej Istniejąca linia napowietrzna koliduje z nowym przebiegiem drogi i dlatego ustawione zostaną w nowym położeniu trzy słupy drewniane, mocowane do betonowych szczudeł. Na słupach zamontowany zostanie kabel samonośny typu XzTKMXpwn. Stare słupy zostaną zdemontowane. Długość linii napowietrznej do przeło?enia wynosi 92,0m. Usunięcie kolizji z wodociągiem Istniejący wodociąg ułożony jest na głębokości 1,6m poniżej terenu. Wykonany jest z rur żeliwnych o średnicy d150, usytuowany w poboczu drogi. Obniżenie niwelety drogi spowoduje wypłycenie istniejącego wodociągu na głębokość mniejszą niż głębokość przemarzania, jednocześnie grubość warstwy nad wodociągiem nie zapewni ochronę rury żeliwnej przed obciążeniem ruchem pojazdów. Przebudowany odcinek wodociągu ułożony zostanie przy krawędzi jezdni na głębokości minimum 1,4m. Przebudowany wodociąg wykonany zostanie z tworzyw sztucznych PE-HD o śr D150 . Istniejące na trasie przyłącze do posesji zostanie przebudowane przy zastosowaniu rury z tworzyw sztucznych PEHD o śr. D40. Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia wymieniony w punkcie 2.1 stanowią kosztorysy ofertowe, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacji projektowej. Obowiązkiem Wykonawcy będzie sporządzenie mapy inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Koszt sporządzenia inwentaryzacji należy wkalkulować w cenę oferty. Kosztem Wykonawcy są także: obsługa geodezyjna, odtworzenie dróg, chodników, ogrodzeń itp., wywóz, utylizacja materiałów z rozbiórki, odszkodowania wynikłe z winy Wykonawcy, koszty ubezpieczeń, opracowania dokumentacji odbiorowej i powykonawczej; sporządzenie projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy wraz z zatwierdzeniem, Zamawiający zaleca aby Wykonawca przed przystąpieniem do przetargu dokonał wizji lokalnej w terenie. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych zobowiązany jest do opracowania planu BIOZ zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z późniejszymi zmianami. Uwaga: O ile w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, wyjaśnieniach do przetargu Zamawiający wskazuje nazwy producentów materiałów, urządzeń, wyrobów itp., to oznacza, że Wykonawca może przyjąć rozwiązania wskazane przez Zamawiającego lub równoważne. Wszystkie określenia i nazwy materiałów służą jedynie do określenia parametrów jakościowych użytych materiałów. Brak określenia szczególnych wymogów przez Zamawiającego w przedmiocie standardu wykonania (jakości materiałów, sprzętu, urządzeń, itp.) oznacza to, że Wykonawca wywiąże się ze swoich obowiązków, kiedy zachowa średni standard wykonania po akceptacji zaproponowanego standardu przez Zamawiającego. Zamawiający uzna, że oferta jest równoważna, jeżeli przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały określone w SIWZ, lecz o znaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, że produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry. W przypadku zastosowania rozwiązania równoważnego do rozwiązań zastosowanych w dokumentacji projektowej wykonawca na etapie składania oferty w przetargu zobowiązany jest do wskazania tych elementów, wobec których przyjął rozwiązania równoważne. Zastosowane rozwiązania równoważne wraz z danymi pozwalającymi je określić należy dołączyć do oferty. Wymagany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331408
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.radkowklodzki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną