Przetargi.pl
BUDOWA INFRASTRUKTURY DLA PSÓW SŁUŻBOWYCH (WARTWNICZYCH) DLA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 4229 - SKŁAD DUNINÓW - W KONWENCJI ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ - ZADANIE 21230. Postępowanie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych stanowiących informację niejawną o klauzuli ZASTRZEŻONE

Rejonowy Zarząd Infrastruktury ogłasza przetarg

 • Adres: 50-984 Wrocław, ul. Obornicka 126
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 765 68 40 , fax. 71 765 68 02
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
  ul. Obornicka 126 126
  50-984 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 765 68 40, fax. 71 765 68 02
  REGON: 93010390600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rziwroclaw.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BUDOWA INFRASTRUKTURY DLA PSÓW SŁUŻBOWYCH (WARTWNICZYCH) DLA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 4229 - SKŁAD DUNINÓW - W KONWENCJI ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ - ZADANIE 21230. Postępowanie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych stanowiących informację niejawną o klauzuli ZASTRZEŻONE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Budowa infrastruktury dla psów służbowych (wartowniczych) ma być zlokalizowana w kompleksie 7795 na terenie wskazanym na mapie do celów opiniodawczych. Użytkownikami terenu jest Jednostka Wojskowa 4229 - skład Duninów. 2. Opis stanu istniejącego. Teren na którym będzie realizowane przedsięwzięcie jest niezabudowany. Miejsce w którym jest przewidziana budowa infrastruktury dla psów służbowych tzn. zespół kojców,budynek przewodników psów oraz tor przeszkód jest licznie zadrzewiony, tak wiec w maksymalnym stopniu należy zachować istniejący drzewostan, a ewentualne wycinki drzew ograniczyć w maksymalnym stopniu. WYMOGI ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO OPRACOWAŃ PROJEKTOWCYH. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Z uwagi na przyjętą konwencję realizacji zadania w formie zaprojektuj i wybuduj, Zamawiający oczekiwać będzie: 1. Wykonania projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz niezbędnych projektów wykonawczych. Sporządzeniu projektu budowlanego wraz z uzgodnieniami, po przyjęciu przez Zamawiającego, wymagać będzie przedłożenia do zatwierdzenia i wydania pozwolenia na budowę przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu. Uzyskanie pozwolenia na budowę warunkuje przystąpienie do dalszej części zadania. (I etap). 2. Wykonaniu mapy do celów projektowych na bazie przekazanej przez Zamawiającego mapy do celów opiniodawczych w skali 1:500 (w I etapie). 3. Realizacji budowy infrastruktury dla psów służbowych (wartowniczych) wraz z ogrodzeniem i innymi robotami towarzyszącymi, na bazie zatwierdzonego projektu budowlanego i na warunkach określonych w pozwoleniu na budowę. (II etap). 4. Całość zadania za wynagrodzeniem ryczałtowym. CZĘŚĆ OGÓLNA. 1. Projekt budowlany winien: a) zawierać całość robót niezbędnych a wynikających z funkcji i potrzeb oraz ujętych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia PFU. Projekt musi być skoordynowany technicznie i uzgodniony między branżami z klauzulą o kompletności dokumentacji projektowej z punktu widzenia celu któremu mają służyć, b) zawierać potwierdzenie sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, c) zawierać wymagane opinie, uzgodnienia, zgody wynikające z przepisów, d) zawierać oświadczenie jednostki projektowania podpisane przez projektantów odpowiedzialnych za spełnienie powyższych wymagań, e) wszystkie strony i arkusze stanowiące części projektu oraz załączniki do projektu powinny być opatrzone numeracją. Części projektu powinny być odrębnie oprawione a załączniki mieć numerację zgodna ze spisem zawartości tego projektu, f) być sporządzone w czytelnej technice graficznej, oprawione introligatorsko w twardą okładkę formatu A4, w sposób uniemożliwiający dekompletację projektu, g) oprócz papierowej formy dokumentacji należy dostarczyć w formie elektronicznej - oddzielnie część rysunkowa z opisami, oddzielnie pozostała (przedmiary, kosztorysy, specyfikacje), h) strona tytułowa dokumentacji projektowej, bez względu na tryb udzielania zamówienia publicznego oraz obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę musi zawierać w szczególności: - nazwę nadaną zamówienia przez zamawiającego, - adres obiektu budowlanego, którego dotyczy dokumentacja projektowa, - w zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia - nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót, - nazwę i adres zamawiającego, - spis zawartości dokumentacji projektowej, - nazwę i adres przedmiotu wraz z imionami i nazwiskami osób opracowujących części składowe dokumentacji projektowej oraz datę opracowania, i) posiadać oświadczenie projektantów i sprawdzających stwierdzające wykonanie projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, j) posiadać potwierdzone kopie uprawnień projektantów i sprawdzających oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do izby budowlanej. Zakres robót budowlanych: -wykonanie ogrodzenia, - wykonanie zespołu krytych kojców wraz z budami i wybiegami dla 4 psów, - budowę budynku dla przewodników psów wraz z zapleczem gospodarczym, - przyłącze energetyczne, wodociągowe i kanalizacyjne, c.o., - toru szkoleniowego dla psów, - wykonanie chodników i placów, - przebudowa drogi dojazdowej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452200005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości - 16 800,00 zł. 2. Wadium wnoszone w pieniądzu musi znaleźć się na koncie Zamawiającego do dnia 18.07.2013 r. do godz. 10.00. Nie dopuszcza się wnoszenia wadium w formie gotówki do kasy Zamawiającego. 3. Wadium wniesione w postaci poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych oraz poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) musi zawierać co najmniej: a) nazwę i adres Wykonawcy, b) nazwę i adres beneficjenta, c) nazwę i adres gwaranta/ poręczyciela, d) nazwa zadania, na które składane jest wadium, e) kwotę, f) termin ważności, g) wskazanie wszystkich przypadków powodujących utratę wadium zgodnie z art. art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. Wadium, o którym mowa w pkt 3.6.3 musi zostać złożone w kasie Zamawiającego (bud. RZI, pok. 20) w terminie do dnia - 18.07.2013 r. do godz. 10.00. W przypadku, gdy Wykonawca nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp, albo nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie wykluczony z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 2. 4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu należy je wpłacić na konto NBP o/Okr we Wrocławiu 78 1010 1674 0030 7213 9120 1000, z dopiskiem wadium dotyczące przetargu nieograniczonego na budowę infrastruktury dla psów służbowych (wartowniczych) dla Jednostki Wojskowej 4229 - Skład Duninów w konwencji zaprojektuj i wybuduj - zadanie 21230. 5. Wadium zostanie zwrócone wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 3.6.7. SIWZ. 6. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 11. Oferta nie zabezpieczona w wymaganym terminie wadium, spowoduje wykluczenie Wykonawcy przez Zamawiającego. Wadium dla konsorcjum może być wniesione przez jednego z uczestników konsorcjum. 12. Wadium wybranego Wykonawcy zostanie zwrócone niezwłocznie po wniesieniu wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy i zawarciu przez niego umowy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rziwroclaw.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach