Przetargi.pl
Zakup wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu komputerowego dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich służącego do bieżącej oraz długoterminowej archiwizacji danych

Zakład Narodowy im. Ossolińskich ogłasza przetarg

 • Adres: 50-139 Wrocław, ul. Szewska 37
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3444471 wew. 131 , fax. 071 344 85 61
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Narodowy im. Ossolińskich
  ul. Szewska 37 37
  50-139 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3444471 wew. 131, fax. 071 344 85 61
  REGON: 93069199000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.oss.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Fundacja

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu komputerowego dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich służącego do bieżącej oraz długoterminowej archiwizacji danych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy i instalacji u Zamawiającego sprzętu i oprogramowania, służącego bieżącej oraz długoterminowej archiwizacji danych. 2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: a) Dostarczenia i uruchomienia u Zamawiającego oprogramowania archiwizacyjnego do bieżącej archiwizacji danych. b) Dostarczenia i zainstalowania stanowiska do długoterminowej archiwizacji danych c) Udzielenia Zamawiającemu niewyłącznej licencji na oprogramowanie. d) Świadczenie usług wsparcia technicznego na warunkach określonych w umowie. e) Wykonywania gwarancji na warunkach opisanych w umowie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 488000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.oss.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach