Przetargi.pl
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA URZĘDU SKARBOWEGO WROCŁAW - FABRYCZNA

Urząd Skarbowy Wrocław-Fabryczna ogłasza przetarg

 • Adres: 53-238 Wrocław, ul. Ostrowskiego 5
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-71 79 77 300 , fax. 0-71 79 75 603
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Skarbowy Wrocław-Fabryczna
  ul. Ostrowskiego 5 5
  53-238 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 0-71 79 77 300, fax. 0-71 79 75 603
  REGON: 93052571900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.us-fabryczna.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA URZĘDU SKARBOWEGO WROCŁAW - FABRYCZNA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego do Urzędu Skarbowego Wrocław - Fabryczna 2.Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień - kody CPV: 30213100-6 Komputery 30213100-6 Komputery przenośne 30231300-0 Monitory 30232110-8 Drukarki laserowe 30237000-9 Akcesoria komputerowe 3.Zamawiający wymaga, aby dostarczony przedmiot zamówienia odpowiadał wymaganiom i parametrom opisanym w załącznikach /szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: załącznik nr 1 EA, Załącznik nr 2 IS, załącznik nr 3 RB do SIWZ /na poszczególne załączniki należy wystawić oddzielne faktury do realizacji zamówienia/ 4.Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 5.Cena jednostkowa poszczególnego asortymentu nie może przekroczyć 3.495,00 złotych brutto. 6. Wymagany okres rękojmi na dostarczony przedmiot zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ-Oferta. Wymagany termin wykonania zamówienia: 7 dni od dnia podpisania umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302133008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 7 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.us-fabryczna.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach