Przetargi.pl
Dostawa i montaż wyposażenia Publicznego Przedszkola w Jędrzychowicach oraz Gminnego Żłobka w Jędrzychowicach w ramach projektu pn. Krasnoludki - przedszkola bez granic - wewnętrzny plac zabaw

Gmina Zgorzelec ogłasza przetarg

 • Adres: 59-900 Zgorzelec, ul. Kościuszki 70
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 75 77 21 400 , fax. 75 77 56 564
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zgorzelec
  ul. Kościuszki 70 70
  59-900 Zgorzelec, woj. dolnośląskie
  tel. 75 77 21 400, fax. 75 77 56 564
  REGON: 23082136800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.zgorzelec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż wyposażenia Publicznego Przedszkola w Jędrzychowicach oraz Gminnego Żłobka w Jędrzychowicach w ramach projektu pn. Krasnoludki - przedszkola bez granic - wewnętrzny plac zabaw
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wraz z montażem wyposażenia Publicznego Przedszkola w Jędrzychowicach oraz Gminnego Żłobka w Jędrzychowicach (Jędrzychowice 74) w ramach projektu pn. Krasnoludki - przedszkola bez granic - wewnętrzny plac zabaw. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 7 (Wewnętrzny plac zabaw) do niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dodatkowe uwagi: 1. Dostarczony przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy, wolny od wad, wykonany w ramach bezpiecznych technologii oraz dopuszczony do stosowania w placówkach oświatowych - przedszkole, oraz żłobka. 2. Dostarczone wyposażenie winno spełniać wymagania norm UE. Produkty, które tego wymagają winny posiadać niezbędne aktualne certyfikaty bezpieczeństwa, atesty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. 3. Wykonawca dostarczony towar ustawi i zamontuje w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 4. W przypadku wyposażenia i sprzętu wymagającego montażu, złożenia, podłączenia lub instalacji, Wykonawca zobowiązany jest dokonać montażu, podłączenia lub instalacji dostarczonego wyposażenia we wskazanym miejscu, przy czym datą odbioru będzie przekazanie kompletnego złożonego lub zamontowanego wyposażenia i sprzętu. 5. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemne zatwierdzenie produktów, kształtów produktów oraz kolorów przez Zamawiającego przed dostawą. 6. Dostarczone wyposażenie Wykonawca musi wyraźnie oznakować za pomocą czytelnych naklejek bądź nadrukowanych znaków graficznych, umieszczonych w widocznym miejscu. Oznakowanie dotyczy tylko produktów, których gabaryty (wielkość), materiał wykonania lub zastosowanie pozwoli na umieszczenie oznakowania. Wzory naklejek i nadruków określa załącznik do wzoru Umowy. Znaki graficzne powinny być czytelne, wyraźne i trwałe, odporne na ścieranie. 7. Przedmiot zamówienia objęty będzie 24 miesięcznym okresem gwarancji, licząc od dnia przekazania całości zamówienia protokołem końcowym odbioru. W przypadku, gdy producent dostarczanych elementów nie gwarantuje okresu 24 miesięcy gwarancji, wówczas Wykonawca osobiście wydłuża okres gwarancji i w przypadku uszkodzenia elementów wyposażenia nie z winy Zamawiającego wykona naprawę na swój koszt. W przypadku udzielenia przez producenta gwarancji dłuższej niż wymagana przez Zamawiającego wówczas przyjmuje się gwarancję udzieloną przez producenta. 8. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca winien dokonać pomiarów z natury pomieszczeń i dokonać ewentualnej weryfikacji ustawienia oraz wymiarów. 9. Zamawiający informuje, że dostawa wyposażenie będzie odbywać się do budynku, w którym odbywają się prace budowlane i podczas dostaw wyposażenia prace budowlane będą jeszcze wykonywane. Za wyposażenie pozostawione na placu budowy odpowiadać materialnie będzie Wykonawca robót budowlanych (które zostanie przekazane protokolarnie). Po protokolarnym przekazaniu obiektu Zamawiającemu, Wykonawca robót budowlanych nie będzie odpowiadał za ewentualne kradzieże dostarczonego wyposażenia. Wykonawca robót budowlanych tym samym zwolniony zostanie z odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia obiektu spowodowane przez dostawcę wyposażenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 375352009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gmina.zgorzelec.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach