Przetargi.pl
Dostawa pojemników do segregacji odpadów

Gmina Stara Kamienica ogłasza przetarg

 • Adres: 58-512 Stara Kamienica, Stara Kamienica 41
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 75 75 14 337 , fax. 75 75 14 337
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Stara Kamienica
  Stara Kamienica 41 41
  58-512 Stara Kamienica, woj. dolnośląskie
  tel. 75 75 14 337, fax. 75 75 14 337
  REGON: 23082173000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.new.bazagnim.pl/bip_stara_kamienica
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa pojemników do segregacji odpadów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa plastikowych używanych pojemników do segregacji odpadów komunalnych w ilości: 1) Pojemniki plastikowe o pojemności 120 l w kolorze niebieskim w ilości 220 sztuk, 2) Pojemniki plastikowe o pojemności 120 l w kolorze żółtym w ilości 220 sztuk, 3) Pojemniki plastikowe o pojemności 120 l w kolorze zielonym w ilości 220 sztuk, 3) Pojemniki plastikowe o pojemności 240 l w kolorze czarnym lub jego odcieniu w ilości 220 sztuk, 4) Pojemniki plastikowe o pojemności 1100 l w kolorze żółtym w ilości 10 sztuk, 5) Pojemniki plastikowe o pojemności 1100 l w kolorze niebieskim w ilości 10 sztuk, 6) Pojemniki plastikowe o pojemności 1100 l w kolorze zielonym w ilości 10 sztuk, 7) Pojemniki plastikowe o pojemności 1100 l w kolorze czarnym lub brązowym w ilości 10 sztuk, Pojemniki muszą być wyposażone w pokrywę zamykaną na zawiasach, w układ jezdny na dwóch kołach i muszą być przystosowane do opróżniania przez typowe samochody śmieciarki posiadające wysięgniki podnoszące lub listwę grzebieniową. W celu potwierdzenia, że oferowane pojemniki odpowiadają wymaganym przez Zamawiającego parametrom technicznym, jakim powinny odpowiadać pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, Wykonawca powinien załączyć do oferty opisy, fotografie lub karty katalogowe. Zamawiający wyklucza dostawę uszkodzonych lub niekompletnych pojemników. Za uszkodzenia uważa się różnego rodzaju wady, m.in. pęknięcia - także pęknięcia sklejone, znaczne otarcia , wgniecenia, pęknięcia, zarysowania oraz inne uszkodzenia zmniejszające trwałość pojemników oraz jego estetykę . Pojemniki nie mogą posiadać żadnych oznaczeń typu logo, reklamy. Zamawiający zastrzega, że przedmiot zamówienia musi być w pełni sprawny, czysty i kompletny. W przypadku stwierdzenia wad przy dostawach pojemników używanych Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwe pojemniki na pojemniki wolne od wad. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i transport. Pojemniki dostarczane będą do siedziby Zamawiającego własnym transportem Wykonawcy i na jego koszt (załadunek, transport).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 349284806
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.stara-kamienica.bazagmin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach