Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest dostawa opału w postaci biomasy drzewnej transportem dostawcy na okres zimowy 2018/2019 do kotłowni Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach

Zespół Szkół Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 83-260 Kaliska, ul. Długa
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 58 89 224 , fax. 58 58 89 329
 • Data zamieszczenia: 2019-08-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Publicznych
  ul. Długa 53
  83-260 Kaliska, woj. pomorskie
  tel. 58 58 89 224, fax. 58 58 89 329
  REGON: 19057637900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szkola.kaliska.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa opału w postaci biomasy drzewnej transportem dostawcy na okres zimowy 2018/2019 do kotłowni Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa opału w postaci biomasy drzewnej o parametrach:- wartość opałowa > 16 000 kJ/kg- zawartość popiołu < 1,5 %- wilgotność < 18 – 22 % - frakcja: zrębka z drewna iglastego < 4 cm lub brykietu opałowego miękkiego z trocin i zrębek o słabszej sile sprasowania, co umożliwia łatwe transportowanie go przez ślimak podajnika kotła. Średnica tego brykietu nie powinna przekraczać 70 mm i ma kształt walca o długości od 70 do 100 mm.Dostawy opału mają odbywać się systematycznie od miesiąca października 2019 r. do miesiąca kwietnia 2020 r. w ilości ogółem 170 ton.Ilość zamawianego opału może ulec zmianie o +/- 20 % zamówienia w zależności od warunków atmosferycznych. O ilościach opału i terminach dostaw Zamawiający będzie informował Dostawcę z trzydniowym wyprzedzeniem.Dostawca zobowiązany będzie do przedstawienia zamawiającemu w dniu dostawy dokumentu potwierdzającego wagę oraz parametry (certyfikaty, atesty) dostarczonego opału.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09111400-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek, jeżeli wykaże, iż w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał minimum dwie dostawy o podobnym charakterze o wartości min. 50 000 zł każda.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Integralną częścią specyfikacji są następujące załączniki:a) Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.b) Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.c) Załącznik nr 3 - Wykaz dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane prawidłowo.d) Załącznik nr 4 – oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do jego wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.g) Załącznik nr 5 – Wzór umowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach