Przetargi.pl
DOSTAWA PELLETU DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY SMOŁDZINO

Gmina Smołdzino ogłasza przetarg

 • Adres: 76-214 Smołdzino, Tadeusza Kościuszki 3
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 598117215
 • Data zamieszczenia: 2022-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Smołdzino
  Tadeusza Kościuszki 3
  76-214 Smołdzino, woj. pomorskie
  tel. 598117215
  REGON: 000551763
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA PELLETU DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY SMOŁDZINO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  5.1. Przedmiotem zamówienia są dostawy.5.2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09111400-4 Paliwa drzewne.5.3. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pelletu do jednostek organizacyjnych Gminy Smołdzino5.4 Wykaz jednostek objętych dostawami:1) Gmina Smołdzino, ul. Tadeusza Kościuszki 3,76-214 Smołdzino w ilości 30 ton2) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smołdzinie, ul. Bohaterów Warszawy 48, 76-214 Smołdzino w ilości 120 ton3) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą Gardnie Wielkiej ul. Mickiewicza 20, 76-213 Gardna Wielka w ilości 20 ton4) Gminny Ośrodek Kultury w Smołdzinie Smołdzino 76-214, Bohaterów Warszawy 30, 76-214 Smołdzino w ilości 20 ton5) Świetlica Wiejska w Smołdzińskim Lesie e ilości 10 ton6) Gminny Klub Dziecięcy Smołdzino ul. Tadeusza Kościuszki 24, 76-214 Smołdzino w ilości 20 ton7) Świetlica Wiejska w Klukach w ilości 10 ton8) Przedmiot zamówienia powinien spełniać poniższe wymagania i odpowiadać wymaganiom jakościowym Polskich Norm:Lp. Właściwość Jednostka miary Wartość 1 Wartość opałowa kJ/kg min 17 0002 Zawartość popiołu % max 1,13 Zawartość siarki % max 0,84 Zawartość wilgoci % do 125.5.Ustala się, że wykonawca będzie realizować zamówienie na podstawie pisemnego zlecenia według potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego, nie później jak w ciągu 15 dni od dnia zgłoszenia.5.6. Szacunkowa ilość wynosi ok. 230 ton pelletu. Szacunkowa wielkość jednej dostawy – 24 tony. Ostateczna ilość zamówionego pelletu będzie uzależniona od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w związku z czym ilość zamówionych w okresie obowiązywania umowy ton pelletu może być niższa niż określona w niniejszej SWZ. Jednocześnie Zamawiający gwarantuje minimalny zakup w ilości 30% wskazanej ilości. Dostawa pelletu będzie następować etapowo. O ilości pelletu i terminach poszczególnych dostaw Zamawiający będzie informował Wykonawcę telefonicznie z 5 dniowym wyprzedzeniem. Rozładunek leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca winien poinformować dzień wcześniej o dostawie pelletu oraz 2 godziny przed przyjazdem dostawy w celu płynności rozładunku dostawy. Dostawy pelletu odbywać się będą transportem wykonawcy w godzinach od 8.00 do 15.00. Jednorazowa wielkość dostawy nie może być większa niż 24 palety ( jedna paleta 975 kg). Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu, każdorazowo wraz z fakturą wymagane atesty i certyfikaty na dostarczony pellet oraz Wykonawca gwarantuje jakość dostarczonego pelletu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Podana cena 1 tony pelletu winna zawierać również transport do miejsca rozładunku. Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca dokonać wizji lokalnej przedmiotu zamówienia w tym warunki rozładunku. Oferta powinna zawierać wszystkie czynności towarzyszące niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09111400-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach