Przetargi.pl
Przebudowa ulicy Młyńskiej i Kościelnej w Kamieńcu Ząbkowickim

Gmina Kamieniec Ząbkowicki ogłasza przetarg

 • Adres: 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, ul. Ząbkowicka 26
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 8162010 , fax. 074 8173361
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kamieniec Ząbkowicki
  ul. Ząbkowicka 26 26
  57-230 Kamieniec Ząbkowicki, woj. dolnośląskie
  tel. 074 8162010, fax. 074 8173361
  REGON: 89071844900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kamieniec-zabkowicki.iap.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ulicy Młyńskiej i Kościelnej w Kamieńcu Ząbkowickim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejących ulic Młyńskiej i Kościelnej wraz pełną modernizacją nawierzchni z przyległymi chodnikami i placami parkingowymi, budową kanalizacji deszczowej oraz rozbudową instalacji oświetlenia drogowego w zakresie uzgodnionym z Inwestorem i opracowaną dokumentacją projektową. Całość zadania obejmuje wykonanie: a) rozbiórkę istniejących i wybudowanie nowych nawierzchni jezdni, chodników i placów parkingowych wraz z warstwami podbudowy drogowej i elementami wyposażenia w tym wymiana nawierzchni na barokowym moście prowadzącym do zespołu pocysterskiego w Kamieńcu Ząbkowickim, b) przebudowę skrzyżowania ul. Kościelnej z ul. Złotostocką (w pasie działki drogi wojewódzkiej), c) przebudowę skrzyżowania ul. Młyńskiej z ul. Złotostocką (w pasie działki drogi wojewódzkiej), d) budowę kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i wpustami deszczowymi, e) rozbudowę oświetlenia drogowego f) zapewnienie zmiany organizacji ruchu na czas wykonywania robót zgodnie projektem organizacji ruchu. Wymagane jest umożliwienie przez Wykonawcę w toku robót, przeprowadzenia badań archeologicznych zgodnie z warunkami decyzji DWKZ nr 931.11 z dn. 29.12.2011 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 6 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 50 000,00 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kamzab.pl/Urząd/Przetargi/ogłoszenia
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach