Przetargi.pl
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych, piłkochwytów oraz ogrodzenia 4 placów zabaw w Głogowie

Gmina Miejska Głogów ogłasza przetarg

 • Adres: 67-200 Głogów, ul. Rynek 10
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 7265437, 527 , fax. 076 7265437
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Głogów
  ul. Rynek 10 10
  67-200 Głogów, woj. dolnośląskie
  tel. 076 7265437, 527, fax. 076 7265437
  REGON: 39064729700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.glogow.bip.info.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż urządzeń zabawowych, piłkochwytów oraz ogrodzenia 4 placów zabaw w Głogowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I - Dostawa i montaż urządzeń zabawowych 3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń zabawowych w Głogowie. 3.2. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać wymaganiom Zamawiającego określonych szczegółowo w załączniku nr 1a do SIWZ. 3.3. Zamówiony towar zostanie dostarczony na koszt Wykonawcy na wskazany przez Zamawiającego adres. 3.4. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości). Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu wykazu materiałów i wyrobów budowalnych przewidzianych do wybudowania, celem zatwierdzenia tego wykazu przez Zamawiającego. Część II - Dostawa i montaż piłkochwytów oraz ogrodzenia 4 placów zabaw 4.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż piłkochwytów oraz ogrodzenia 4 placów zabaw w Głogowie. 4.2. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać wymaganiom Zamawiającego określonych szczegółowo w załączniku nr 1c do SIWZ. 4.3. Zamówiony towar zostanie dostarczony na koszt Wykonawcy na wskazany przez Zamawiającego adres. 4.4. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości). Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu wykazu materiałów i wyrobów budowalnych przewidzianych do wybudowania, celem zatwierdzenia tego wykazu przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 375352009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: części I w kwocie: 1.000,00 zł brutto, słownie: tysiąc złotych części II w kwocie: 2.000,00 zł brutto, słownie: dwa tysiące złotych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.glogow.bip.info.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach