Przetargi.pl
Przebudowa ul. Wysokiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wieniecką do skrzyżowania z ul. Rolną /Szpitalną w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego.

Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek ogłasza przetarg

 • Adres: 87-800 Włocławek, ul. Zielony Rynek
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. (54) 414 40 00 , fax. (54) 414 42 57
 • Data zamieszczenia: 2021-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek
  ul. Zielony Rynek 11/13
  87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. (54) 414 40 00, fax. (54) 414 42 57
  REGON: 91086691000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wloclawek.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ul. Wysokiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wieniecką do skrzyżowania z ul. Rolną /Szpitalną w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia stanowią roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej – ul. Wysokiej we Włocławku na odcinku o długości 287 mb w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Wysokiej od skrzyżowania z ul. Wieniecką do skrzyżowania z ul. Rolną/Szpitalną na terenie działki nr 11 – obręb 0380 Włocławek KM 38. Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem: - Rozebranie nawierzchni chodnika i zjazdów z kostki brukowej betonowej, - Rozebranie obrzeży i krawężników betonowych wraz z ławą betonową, - Frezowanie nawierzchni bitumicznej jezdni wymagane do prawidłowego ustawienia nowych krawężników, - Rozebranie nawierzchni bitumicznej zatoki autobusowej oraz zjazdu do zakładów KeSem, - Korytowanie pod konstrukcje nawierzchni ścieżki rowerowej i chodnika, - Ustawienie krawężników betonowych, obrzeży betonowych, oporników betonowych, na ławie betonowej z oporem oraz ustawienie krawężników systemowych w obrębie przystanku autobusowego, - Wbudowanie warstwy odcinającej z piasku, - Wbudowanie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego, - Regulacja wysokościowa skrzynek zaworów, zasów i studni do rzędnych nowo-projektowanej na-wierzchni - Ułożenie nawierzchni chodnika i zjazdów z kostki brukowej betonowej oraz płytek ryflowanych chroniących niewidomych, - Ułożenie nawierzchni bitumicznej ścieżki rowerowej oraz zjazdów, - Ułożenie warstw bitumicznych nawierzchni jezdni w zakresie wymaganym do prawidłowego ustawienia krawężników wraz z regulacją wysokościową istniejących wpustów drogowych, - Kalibracja potwierdzająca drożność kanalizacji teletechnicznej Netia s.a., - Pielęgnacja zieleni niskiej – ewentualne ścięcie gałęzi bocznych żywopłotu. 2.2) Stan istniejący: W chwili obecnej wzdłuż projektowanego ciągu pieszo-rowerowego zlokalizowany jest chodnik w stanie dobrym, oddzielony od nawierzchni jezdni pasem zieleni. Na skrzyżowaniu z ul. Wieniecką chodnik łączy się z istniejącym chodnikiem oraz ścieżką rowerową o na-wierzchni bitumicznej. Ścieżka nie jest zlokalizowana na terenach objętych ochroną przyrody, jednakże należy dołożyć wszelkich starań, aby w trakcie wykonywania robót ingerencja w środowisko naturalne była jak najbardziej ograniczona. Przedsięwzięcie nie zakwalifikowano zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listo-pada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz.U. 2016 r. poz. 71 ) jako drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km innej niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 (…). Na terenie inwestycji nie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Omawiana inwestycja nie znajduje się na terenach objętych ochroną konserwatorską. W przypadku odkrycia w trakcie trwających robót przedmiotów, co do których istnieje przypuszczenie, że są zabytkami, należy zgodnie z art. 32 ust. 1 usta-wy z 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z późn. zm.) zawiadomić Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu, delegatura we Włocławku lub Prezydenta Miasta Włocławek, po wcześniejszym wstrzymaniu robót budowlanych. Istniejące uzbrojenie W obrębie inwestycji zlokalizowane jest następujące uzbrojenie terenu: • Sieć energetyczna, • Sieć wodociągowa, • Sieć gazowa, • Sieć kanalizacji deszczowej, • Sieć telekomunikacyjna – Netia s.a. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z treścią zawartą w uzgodnieniach branżowych. W obrębie sieci uzbrojenia terenu prace ziemne należy wykonywać ręcznie. Po zakończeniu prac należy wykonać kalibrację potwierdzającą drożność kanalizacji teletechnicznej po wykonanych pracach w obrębie infrastruktury Netia s.a. w obecności przedstawiciela właściciela sieci. Zgodnie z uzgodnieniem wydanym przez Polską Spółkę Gazownictwa, od km 0+183 projektuje się obrzeże zamykające chodnik od strony granicy działki na ławie tłuczniowej. 2.3) Rozwiązania projektowe: Charakterystyka ciągu pieszo-rowerowego: • Długość – 287 m, • Szerokość nawierzchni ścieżki: 2,0 m, • Rodzaj nawierzchni – beton asfaltowy, • Szerokość nawierzchni chodnika: 1,5 m, • Nawierzchnia chodnika – kostka brukowa betonowa. KONSTRUKCJE - Konstrukcja ścieżki: • Warstwa ścieralna, beton asfaltowy AC8S 50/70, grub. 5 cm, • Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana C90/3 0/31,5 – grub. 15 cm, • Warstwa odcinająca, piasek CBR ≥20%, grub. 10 cm, • Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe. - Konstrukcja chodnika: • Warstwa ścieralna, kostka brukowa betonowa typu Holand, grub. 6 cm, • Podsypka cem.-piask. 1:4, 3-5 cm, • Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana C90/3 0/31,5 – grub. 15 cm, • Warstwa odcinająca, piasek CBR ≥20%, grub. 10 cm, • Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe. - Konstrukcja zjazdów w ciągu ścieżki: • Warstwa ścieralna, beton asfaltowy AC8S 50/70, grub. 5 cm, • Warstwa wiążąca, beton asfaltowy AC16S 50/70, grub. 4 cm • Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana C90/3 0/31,5 – grub. 20 cm, • Warstwa odcinająca, piasek CBR ≥20%, grub. 10 cm, • Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe. - Konstrukcja zjazdów w ciągu chodnika: • Warstwa ścieralna, kostka brukowa betonowa typu Holand, grub. 8 cm, • Podsypka cem.-piask. 1:4, 3-5 cm, • Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana C90/3 0/31,5 – grub. 20 cm, • Warstwa odcinająca, piasek CBR ≥20%, grub. 10 cm, • Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe. ODWODNIENIE Odwodnienie jezdni ścieżki zrealizowane jest powierzchniowo za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych na jezdnię, a dalej za pomocą wpustów ulicznych do istniejącej kanalizacji deszczowej. Przeprowadzenie prac objętych przebudową nie zmieni istniejących stosunków wodnych, poprawi jedynie spływ wody z nawierzchni ścieżki. ZIELEŃ I ZADRZEWIENIE W ramach przebudowy przewiduje się pielęgnacje zieleni niskiej oraz pielęgnację żywopłotów, nie przewiduje się natomiast wycinki i nasadzeń drzew. KANAŁ TECHNOLOGICZNY Na odcinku przebudowywanej ul. Wysokiej istnieje kanalizacja teleinformatyczna, biegnąca po stronie północnej drogi. Zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciel istniejącej kanalizacji zobowiązany jest do jej dzier-żawienia w przypadku rozbudowy sieci teleinformatycznej przez inne podmioty. Wobec tego faktu odstąpiono od lokalizowania kanału technologicznego w ramach przedmiotowej inwestycji. ZNAKI GEODEZYJNE W obrębie projektowanych robót zlokalizowane są punkty osnowy geodezyjnej. Obowiązkiem wykonawcy jest zachowanie tych znaków zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi. ZESTAWIANIE POWIERZCHNI UTWARDZONYCH: - Długość – 287 mb - Powierzchnia nawierzchni ścieżki – 574 m2 - Powierzchnia nawierzchni chodnika – 430,5 m2 UWAGA: 1. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach zgłoszenia właściwemu organowi zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, a w tym technologie i zakres robót, określone zostały w dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. 3. W zakresie przedmiotu zamówienia należy również uwzględnić: 1) likwidację wszelkich odkrytych w toku robót, a nieujawnionych w dokumentacjach, kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej, w tym regulację wysokościową urządzeń obcych, 2) ewentualne odtworzenie nawierzchni ulic przyległych, również w przypadku ingerencji większej niż prze-widują dokumentacje projektowe (np. w przypadku usuwania kolizji), 3) odtworzenie oznakowania (w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru, Wydziałem Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Urzędu Miasta Włocławek i Miejskim Zarządem Infrastruktury Drogowej i Transportu), 4) roboty pomiarowe, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, sporządzenie projektów tymczasowej or-ganizacji ruchu (w uzgodnieniu z Wydziałem Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Urzędu Miasta Wło-cławek, Miejskim Zarządem Infrastruktury Drogowej i Transportu we Włocławku), 5) wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia. 4. Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w taki sposób, aby zapewnić ciągłość ruchu na ulicy Wysokiej w oparciu o wykonany we własnym zakresie i własnym kosztem projekt tymczasowej organizacji ruchu. 5. W przedmiotowych lokalizacjach mogą być jednocześnie prowadzone przez gestorów sieci na ich rzecz, bądź na rzecz Zamawiającego, inne roboty budowlane. Wykonawca, na polecenie Zamawiającego, ma obowiązek wpuścić na plac budowy wskazanych wykonawców robót. 6. Okres rękojmi i gwarancji dla branży zieleń – 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru końcowe-go. 7. Okres rękojmi i gwarancji na pozostałą część przedmiotu zamówienia - zgodnie z ofertą przedstawioną przez Wykonawcę, ale nie mniej niż 48 miesięcy od daty podpisania protokołu końcowego (maksymalnie 72 miesiące).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach