Przetargi.pl
Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Krępianki i Reformackiej w Sandomierzu

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Adres: 27-600 Sandomierz, ul. Przemysłowa
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 158 322 844 , fax. 158 322 876
 • Data zamieszczenia: 2020-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o.
  ul. Przemysłowa 12
  27-600 Sandomierz, woj. świętokrzyskie
  tel. 158 322 844, fax. 158 322 876
  REGON: 83033845200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgkim.sandomierz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Krępianki i Reformackiej w Sandomierzu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest – Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Krępianki i Reformackiej w Sandomierzu. 1. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SIWZ: 1) Projekt budowlany branża konstrukcyjna 2) Aneks do projektu „ Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Krępianki i Reformackiej w Sandomierzu”. Aneks dotyczy tymczasowej drogi dojazdowej oraz sposobu umocnienia skarp. 3) Projekt budowlany branża sanitarna 4) STWIOR 5) Przedmiary robót: a) branża konstrukcyjna b) branża sanitarna 2. Prace będą prowadzone na terenie zabytkowego układu urbanistycznego Sandomierza. Układ ten posiada wartości, które podlegają prawnej ochronie konserwatorskiej. W związku z tym, wszelkie działania budowlane na tym terenie muszą być prowadzone w sposób zapewniający zachowanie tych wartości. Prace należy wykonywać z należytą ostrożnością. Za uszkodzenia części nadziemnych oraz systemów korzeniowych drzew rosnących w obrębie terenu budowy odpowiedzialność będzie ponosił Wykonawca. 3. Wskazane jest, aby Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się z obiektem, którego dotyczy przedmiot zamówienia. 4. Wymagania zamawiającego dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę: Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia (jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z poźn. zm.) roboty ziemne, roboty w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określenie warunków nie jest wymagane, warunek zostanie spełniony przez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie wykonawcy dotyczące warunków spełnienia udziału w postępowaniu – zał. nr 2 do SIWZ. 2) Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – zał. nr 2a do SIWZ. 3) Kosztorys ofertowy na przedmiot zamówienia sporządzony w oparciu o zamieszczoną dokumentację. 4) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów. 5) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu, w ciągu 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wykonawca wraz z oświadczeniem, może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu. Wzór oświadczenia o przynależności bądź nie przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi zał. nr 3 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach