Przetargi.pl
Przebudowa sali wielofunkcyjnej Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach

Gmina Komprachcice ogłasza przetarg

 • Adres: 46-070 Komprachcice, Kolejowa
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4031700-01 , fax. 774 031 725
 • Data zamieszczenia: 2019-10-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Komprachcice
  Kolejowa 3
  46-070 Komprachcice, woj. opolskie
  tel. 77 4031700-01, fax. 774 031 725
  REGON: 54385800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.komprachcice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa sali wielofunkcyjnej Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa sali wielofunkcyjnej Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach. Zakres przedmiotu zajmuje: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE: 1. Skuteczne zabezpieczenie istniejącego nowo wykonanego sufitu z płyt Ecophon oraz pomalowanej konstrukcji dachu przed kurzem i wszelkimi ( mechanicznymi ) uszkodzeniami w trakcie realizacji robót budowlanych, ROBOTY BUDOWLANO – REMONTOWE: a) sala wielofunkcyjna - pomieszczenie 1.12 1. Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej i okiennej wraz z ościeżnicami i podokiennikami. 2. Rozbiórka istniejącej podłogi drewnianej wraz z legarami oraz ociepleniem ze styropianu. 3. Rozbiórka istniejących ścian lub poszerzenie otworów pod nową stolarkę okienną i drzwiową. 4. Demontaż istniejących nadproży i montaż nowych nadproży stalowych na poduszkach betonowych. 5. Uzupełnienie ścian i zamurowanie otworów. 6. Uzupełnienie i wykonanie tynków na ścianach, ościeżach, nadprożach. 7. Wykonanie ścianki działowej z płyt gipsowych na ruszcie z pokryciem jednostronnym. 8. Dostawa i montaż ślusarki okiennej i drzwiowej. 9. Wykonanie posadzki z tworzywa sztucznego wraz z cokolikami. 10. Wykonanie warstwy wyrównującej i samopoziomującej pod posadzki. 11. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej. 12. Dostawa i montaż dwóch włazów w posadzce do istniejącego kanału instalacyjnego. 13. Przygotowanie powierzchni do malowania wraz z poszpachlowaniem. 14. Gruntowanie i malowanie starych i nowych powierzchni ścian. 15. Montaż okładzin ściennych z płyt typu Ecophon oraz wykonanie sufitu podwieszanego nad sceną z płyt Ecophon. 16. Demontaż zbędnej instalacji elektrycznej. 17. Demontaż istniejących opraw świetlówkowych i ponowny montaż. 18. Dostawa i montaż tablic rozdzielczych. 19. Wykucie bruzd pod okablowanie oraz ich otynkowanie. 20. Ułożenie przewodów instalacyjnych. b) korytarz - pomieszczenie 1.13 1. Częściowe rozebranie posadzki z płytek. 2. Częściowe rozebranie posadzki cementowej. 3. Wykonanie wykopu pod ławę fundamentową. 4. Wykonanie chudego betonu, ławy żelbetowej fundamentowej, izolacji poziomej i pionowej ław i ścian fundamentowych. 5. Wykonanie ściany fundamentowej z bloczków. 6. Wykonanie otworu pod kanalizację. 7. Zasypanie wykopu z jednoczesnym zagęszczeniem gruntu warstwami. 8. Uzupełnienie poszczególnych warstw podposadzkowych. 9. Uzupełnienie posadzki płytkami Gresowymi. c) pomieszczenia WC – 1.14 – 1 ÷ 5, 1.15, 1.16 – 1 ÷ 4 1. Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami. 2. Wykonanie otworów pod kanalizację sanitarną. 3. Rozebranie posadzek z płytek, warstwy wyrównującej pod posadzki. 4. Roboty wyburzeniowe – ściany przewidziane do rozbiórki. 5. Skucie tynków na pozostawionych ścianach. 6. Uzupełnienie ścian działowych, nośnych oraz warstwy wyrównującej pod posadzki. 7. Wykonanie nowych otworów drzwiowych wraz z ułożeniem nowych nadproży ułożonych na poduszkach betonowych. 8. Wykonanie tynków na ścianach, ościeżach i nadprożach. 9. Wykonanie zabudowy kanalizacji i wentylacji z płyt gipsowych. 10. Dostawa i montaż stolarki drzwiowej kompletnej. 11. Układanie okładzin z płytek na ścianach i posadzkach. 12. Wykonanie sufitów podwieszanych z płyt gipsowych. 13. Przygotowanie i pomalowanie sufitów i ścian farbami. d) pomieszczenie pod centralę wentylacyjną – nad pomieszczeniem 2/12, 2/13, 2/14 1. Rozebranie istniejących przewodów kominowych pod dachem. 2. Rozebranie ścianki istniejącej z regipsu i ścianki działowej w celu wykonania otworu montażowego dla centrali wentylacyjnej. 3. Wykonanie w istniejącym stropie otworu pod montaż schodów strychowych. 4. Uzupełnienie rozebranych ścian. 5. Wymurowanie ściany działowej z cegły oraz jej otynkowanie. 6. Wykonanie wzmocnienia więźby dachowej ( wycięcie istniejących kleszczy – zgodnie z dodatkowym rysunkiem ) w miejscu usytuowania centrali wentylacyjnej. 7. Dostawa i montaż podparcia na poduszkach betonowych z dwuteownika HEB 100 * 3 sztuki pod centralę wentylacyjną. 8. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na istniejącym stropie oraz ułożenie warstwy wyrównującej z keramzytobetonu w pomieszczeniu centrali wentylacyjnej na istniejącym stropie. 9. Dostawa i montaż schodów strychowych. 10. Wykonanie okładziny na skosach z płyt gipsowych na ruszcie i pomalowanie ich farbą. ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ – dotyczy wszystkich pomieszczeń remontowanych: 1. Demontaż zbędnej instalacji elektrycznej. 2. Demontaż istniejących opraw świetlówkowych w sali wielofunkcyjnej i powtórny montaż. 3. Dostawa i montaż tablic rozdzielczych. 4. Wykucie bruzd, przebijanie otworów, zaprawienie bruzd. 5. Ułożenie okablowania w bruzdach i rurach. 6. Montaż puszek instalacyjnych. 7. Dostawa i montaż gniazd, łączników opraw oświetleniowych, wentylatorów łazienkowych. 8. Wykonanie sprawdzeń i pomiarów poszczególnych obwodów. 9. Dostawa i instalacja systemu pętli indukcyjnej. ROBOTY INSTALACYJNE URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH: 1. Dostawa i montaż pompy ciepła w tymczasowej wiacie wg załączonego szkicu roboczego oraz jednostek klimatyzacyjnych. 2. Dostawa i montaż kompletnego rurociągu łączącego pompę ciepła z jednostkami klimatyzacji. 3. Wykonanie próby szczelności. 4. Napełnienie urządzeń i instalacji gazem. 5. Wykonanie instalacji skroplin. 6. Uruchomienie jednostki pompy ciepła. ROBOTY INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ: 1. Demontaż armatury instalacji wodociągowej i sanitarnej oraz podejść odpływowych 2. Demontaż rurociągów kanalizacyjnych 3. Wykucie bruzd i wnęk pod nową instalację. 4. Wykonanie tynków na bruzdach i wnękach. 5. Dostawa i montaż urządzeń sanitarnych. 6. Montaż rurociągów sanitarnych wraz z podejściami. 7. Dostawa i montaż rurociągu ciepłej i zimnej wody użytkowej. 8. Dostawa i montaż armatury wodociągowej. 9. Płukanie i próby szczelności instalacji wodociągowej. 10. Dostawa i montaż urządzeń dla niepełnosprawnych. 11. Wykonanie izolacji rurociągu. ROBOTY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA w pomieszczeniach remontowanych: 1. Demontaż grzejników stalowych wraz z rurami stalowymi. 2. Wykonanie rurociągu w instalacjach c.o. 3. Wykonanie izolacji rurociągu. 4. Dostawa i montaż grzejników wraz z zaworami grzejnikowymi i odpowietrznikami. 5. Wykonanie próby szczelności. ROBOTY INSTALACJI WENTYLACJI NAWIEWNO - WYWIEWNEJ - wg projektu zamiennego: 1. Dostawa i montaż układu czerpanego CZ 1. 2. Dostawa i montaż układu nawiewnego N 1. 3. Dostawa i montaż układu wyrzutowego WRZ 1. 4. Dostawa i montaż układu wyrzutowego – z pomieszczeń WC:  dostawa i montaż przewodów wentylacyjnych z blachy,  izolacja w/w przewodów,  dostawa i montaż kratek wentylacyjnych,  dostawa i montaż wywietrzaków dachowych. WYKONANIE TYMCZASOWEJ WIATY POD POMPĘ CIEPŁA - według szkicu roboczego: 1. Roboty ziemne. 2. Zabetonowanie 4 szt. słupów pod wiatę w wykonanym wykopie. 3. Wykonanie fundamentu z betonu B-20 pod pompę ciepła na podsypce piaskowej. 4. Ułożenie obrzeży betonowych. 5. Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię z kostki. 6. Montaż konstrukcji wiaty wraz z zadaszeniem z blachy trapezowej. 7. Dostawa i montaż rynien i rur spustowych. 8. Dostawa i montaż przęseł wypełnionych siatką wraz z furtką zabezpieczające dostęp do urządzeń. 9. Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych (2 x podkład – minia + 3 x nawierzchniowa farba). 10. Ułożenie nawierzchni z kostki polbruk.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść Vadium w wysokości 10.000 zł.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, 2. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie potwierdzające spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 3.dowód wniesienia wadium wraz ze wskazaniem rachunku bankowego, na który Zamawiający winien zwrócić wadium (w przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej). 4. zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy). 5. pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie (jeżeli dotyczy) a) w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy. b) w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach