Przetargi.pl
Zakup Samochodu Dostawczego Chłodni - DMC 5,5 Ton

PGL LP Gospodarstwo Rybackie Krogulna ogłasza przetarg

 • Adres: 46-034 Pokój, ul. Stawowa
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 693 052 , fax. 774 693 046
 • Data zamieszczenia: 2019-10-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: PGL LP Gospodarstwo Rybackie Krogulna
  ul. Stawowa 3
  46-034 Pokój, woj. opolskie
  tel. 774 693 052, fax. 774 693 046
  REGON: 53055843000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krogulna.katowice.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup Samochodu Dostawczego Chłodni - DMC 5,5 Ton
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu dostawczego chłodni o dopuszczalnej masie całkowitej DMC 5,5 ton. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34130000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wymagane jest złożenie Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą specyfikacji technicznej "Opis przedmiotu zamówienia"

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach