Przetargi.pl
Sprzedaż wraz z dostawą mięsa wołowego w 2020 roku do Ogrodu Zoologicznego w Opolu

Ogród Zoologiczny ogłasza przetarg

 • Adres: 45-094 Opole, ul. Spacerowa
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4542858, 4564267 , fax. 774 564 264
 • Data zamieszczenia: 2019-10-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ogród Zoologiczny
  ul. Spacerowa 10
  45-094 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 4542858, 4564267, fax. 774 564 264
  REGON: 53057557500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zooopole.bip.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzedaż wraz z dostawą mięsa wołowego w 2020 roku do Ogrodu Zoologicznego w Opolu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sprzedaż wraz z dostawą zadów wołowych bez kręgosłupa w ilości 7000 kg, mięsa wołowego rozbiorowego świeżego w ilości 4500 kg oraz mięsa wołowego rozbiorowego drobnego 80% mięsa i do 20% tłuszczu w ilości 4500 kg w 2020 roku do magazynu Zamawiającego położonego na terenie Ogrodu Zoologicznego w Opolu przy ul. Spacerowej 10.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15111000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: WYKONAWCA BEZ WEZWANIA ZAMAWIAJĄCEGO zobowiązany jest w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. – załącznik nr 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach