Przetargi.pl
Przebudowa przepustu w Jaryszowie, ul. Stawowa

Gmina Ujazd ogłasza przetarg

 • Adres: 47-143 Ujazd, ul. Sławięcicka
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-77 4048750,4048757,4048757 , fax. 0-77 4637081
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ujazd
  ul. Sławięcicka 19
  47-143 Ujazd, woj. opolskie
  tel. 0-77 4048750,4048757,4048757, fax. 0-77 4637081
  REGON: 53141329000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ujazd.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa przepustu w Jaryszowie, ul. Stawowa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Zamówienie obejmuje wykonanie kompletnych robót budowlanych związanych z przebudową przepustu na ul. Stawowej w Jaryszowie na działce nr 257, zgodnie z dokumentacją projektową oraz pozwoleniem na rozbiórkę istniejącego przepustu i budowę nowego przepustu nr 106/2020, zn.spr. UA.6740.1.48.2020.IS Szczegółowe warunki realizacji Umowy i jej zakres przedmiotowy określa niniejsza SIWZ oraz dokumentacja projektowa opracowana przez Przedsiębiorstwo Usługowo -Projektowe „MI” Mirosław Sieja, ul. Piłsudskiego 10B/1, 47-223 Kędzierzyn-Koźle. 1.1 Zakres zamówienia obejmuje: Rozebranie istniejącego obiektu i na jego miejscu wykonanie trzyotworowego przepustu z żelbetowych profili ramowych o przekroju poprzecznym nie mniejszym niż przekrój istniejącego obiektu . Zaprojektowano przepust o przekroju 3 x 160 cm x 110 cm. Powierzchnia przekroju przepustu 3 x 1,68 m2 = 5,04 m2 Długość projektowanego przepustu 10,0 m Elementy przelotowe (profile ramowe) należy łączyć na uszczelkę. Elementy przelotowe ułożyć należy na ławie z kruszywa łamanego 0/63 mm ( nie dopuszcza się kruszyw wapiennych) o grubości 40 cm Na wlocie i wylocie wykonać należy ścianki czołowe z betonu zbrojonego (beton C16/20) Ścianki ustawić należy na ławie fundamentowej z betonu C16/20 Wysokość ławy 85 cm , grubość 50 cm. Dodatkowo należy wykonać umocnienie dna i skarp cieku przed i za przepustem betonowymi płytami otworowymi. Na ustawionych profilach ramowych ułożyć należy płytę z betonu zbrojonego (nadbeton). Po zakończeniu prac związanych z budową przepustu wykonać należy nawierzchnię jezdni. Nawierzchnia jezdni, jako dwuwarstwową nawierzchnię z betonu asfaltowego ułożoną na podbudowie z kruszywa łamanego. Układ warstw konstrukcyjnych od góry: • warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8 S - grubość3 cm • skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 • warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11 W - grubość5 cm • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - grubość 10 cm • warstwa odcinająca z piasku - grubość 10 cm • warstwa izolacyjna z mastyksu grubość 2-3 cm • płyta żelbetowa (nadbeton) • część przelotowa przepustu Na gzymsach ustawić poręcze mostowe Główne parametry geometryczne  Długość przepustu – 10 m  Światło przepustu 3 x 160 cm x 110 cm Roboty inne  plantowanie i uzupełnienie poboczy 1.2 Ponad to Wykonawca przygotuje dokumentację powykonawczą i przekaże Zamawiającemu co najmniej na 3 dni przed zgłoszeniem do odbioru przedmiotowej inwestycji, tj.: oświadczenia, atesty, deklaracje zgodności, pomiar geodezyjny powykonawczy- mapa z potwierdzeniem przyjęcia do zasobów geodezyjnych i kartograficznych lub pomiar geodezyjny powykonawczy wraz z protokołem z pozytywnej weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, itp.- w il.3 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w pliku .pdf. na nośniku elektronicznym 1.3 Uwagi i wymagania dodatkowe: a) Pożądane jest aby rozwiązania techniczne, zastosowane urządzenia, materiały i wyposażenie były wysokiej jakości zapewniającej długą i pewną eksploatację, a wszystkie urządzenia, prace i instalacje nie wymienione szczegółowo w normach lub przepisach były wykonane zgodnie z najlepszą praktyką i doświadczeniem Wykonawcy, w tym: - wszystkie zaproponowane materiały i urządzenia winny pochodzić od renomowanych i sprawdzonych na rynku producentów, którzy zapewniają sprawne przeprowadzenia napraw pogwarancyjnych, dostarczenie części zamiennych itp.; nie dopuszcza się stosowania materiałów i urządzeń prototypowych, nie sprawdzonych w poprawnej eksploatacji, - przy doborze materiałów i urządzeń należy dążyć do ujednolicenia producentów i typów b) Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji prac objętych przedmiotem zamówienia zostanie przedstawiony przez wybranego Wykonawcę najpóźniej w dniu podpisania umowy celem akceptacji przez Zamawiającego i stanowił będzie załącznik do zawartej umowy. Rozwinięcie szczegółowe dla uwag i wymagań dodatkowych zawarte zostało w Istotnych postanowieniach umowy, będących załącznikiem do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie określonych wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - zobowiązanie innych podmiotów (w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów) - pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, lub inne pełnomocnictwa jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) - w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór stanowi załącznik nr 5 do IDW). Wraz ze złożeniem oświadczenia, w którym Wykonawca informuje o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach