Przetargi.pl
Remont instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych należących do zasobu WRSP– 3 zadania częściowe.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-068 Opole, 1-go Maja
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. (77) 400-09-41, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-05-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Opolu
  1-go Maja 6
  45-068 Opole, woj. opolskie
  tel. (77) 400-09-41, , fax. -
  REGON: 36784953800113
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.kowr.gov.pl/zamowienia/zamowienia-publiczne-na-podstawie-pzp
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych należących do zasobu WRSP– 3 zadania częściowe.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych należących do zasobu WRSP– 3 zadania częściowe. 1. Zadanie częściowe nr 1: Remont instalacji elektrycznej w 3 lokalach mieszkalnych, w miejscowości Nowa Jamka i Lipowa, gmina Dąbrowa. 2. Zadanie częściowe nr 2: Remont instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym, w miejscowości Warmątowice, powiat strzelecki, przy ul. Wiejskiej 22J/3. 3. Zadanie częściowe nr 3: Remont instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym, w miejscowości Polska Cerekiew, powiat kędzierzyńsko - kozielski, przy ul. Zamkowej 16. 2. Obowiązki wykonawcy: W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do obowiązków Wykonawcy, których wykonanie Wykonawca uwzględni w cenie należy również, w szczególności: 1) Realizacja robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, 2) Dostawa urządzeń i materiałów wykorzystywanych do wykonania przedmiotu zamówienia na własny koszt i ryzyko, 3) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich wymagalnych uzgodnień, pozwoleń (jeżeli są wymagane) i odbiorów, 4) Przeprowadzenie wszelkich niezbędnych przepisami prawa oraz specyfiką funkcjonowania Zamawiającego, prób, badań i odbiorów, rozruchów technologicznych, których pozytywny wynik jest warunkiem dokonania pozytywnego odbioru technicznego robót i sprawnego funkcjonowania lokalu, 5) Wykonania na swój kosz i ryzyko w okresie gwarancji napraw serwisowych z uwzględnieniem w szczególności kosztów dojazdu, robocizny, dostawy i wymiany części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych, usunięcia i utylizacji wymienionych elementów, 6) Wykonania na swój koszt i ryzyko w okresie gwarancji przeglądów technicznych o innych czynności serwisowych, wynikających w instrukcji użytkowania oraz obowiązujących przepisów i norm prawnych z uwzględnieniem w szczególności kosztów dojazdu, robocizny, dostawy i wymiany części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych, usunięcia i utylizacji wymienionych elementów, 7) wywóz i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45310000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 7.2. W zw. z art. 22a ust. 2 wykonawca wraz z ofertą składa zobowiązanie innego podmiotu (załącznik nr 6 do siwz) – w przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby innych podmiotów w celu spełnienia warunku o którym mowa w rozdziale VI ust. 6.1. pkt 1) siwz. Załącznik nr 6 do siwz stanowi jedynie propozycję treści zobowiązania, która ma pomóc Wykonawcy w wypełnieniu przesłanek o których mowa w ust. 6.1. pkt .1) rozdziału VI siwz. 1) w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:  zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;  sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;  zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;  czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach