Przetargi.pl
Przebudowa pomieszczeń łaźni uczniowskich na sanitariaty w budynku byłych warsztatów szkolnych w Sułkowicach przy ul. 1 Maja 66.

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 32-440 Sułkowice, ul. Szkolna 34
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 273 20 08 , fax. 12 274 21 22
 • Data zamieszczenia: 2016-07-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach
  ul. Szkolna 34 34
  32-440 Sułkowice, woj. małopolskie
  tel. 12 273 20 08, fax. 12 274 21 22
  REGON: 00019906500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zszio-sulkowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: szkoła ponadgimnazjalna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa pomieszczeń łaźni uczniowskich na sanitariaty w budynku byłych warsztatów szkolnych w Sułkowicach przy ul. 1 Maja 66.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa istniejących pomieszczeń łaźni uczniowskich na nowe sanitariaty w budynku byłych warsztatów szkolnych w Sułkowicach przy ul. 1 Maja 66. Zakres robót obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych prac zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej i zgłosić przed złożeniem oferty ewentualne uwagi zamawiającemu, by ten wprowadził zmiany jeśli byłyby konieczne, tak aby w cenę składanej przez wykonawcę oferty wkalkulowane były wszystkie czynności, które są niezbędne do kompleksowego wykonania zadania, a które mogły zostać niedookreślone w dokumentacji technicznej. Złożenie oferty jest jednoznaczne z potwierdzeniem, że przedstawione przez zamawiającego materiały i założenia są kompletne do wykonania zamówienia zgodnie z jego przeznaczeniem a wszelkie możliwe wątpliwości ze strony wykonawcy zostały wyjaśnione.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset zł)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin rękojmi i gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zszio-sulkowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach