Przetargi.pl
Przebudowa pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku przy ul. Basztowej 22 w Krakowie

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 3921 242 , fax. 12 3921438
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
  ul. Basztowa 22 22
  31-156 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 3921 242, fax. 12 3921438
  REGON: 00051417600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.malopolska.uw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku przy ul. Basztowej 22 w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku przy ul. Basztowej 22 w Krakowie na poziomie: parteru (klatka B) oraz piwnic, parteru, Ip, IIp, IIIp (klatka D). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym materiały, jakie należy zastosować przy realizacji zamówienia oraz pozostałe warunki zamówienia zostały określone w załącznikach do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (swiz): zał. nr 1 do siwz - wzór umowy, zał. nr 5 do siwz - dokumentacja projektowa (m.in. szczegółowe przedmiary robót), zał. nr 6 do siwz - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Wielkość lub zakres całego zamówienia: poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 000 000,00 euro. Miejsce realizacji zamówienia: Kraków
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 100 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. W niniejszym postępowaniu wymaga się wniesienia wadium w wysokości: 15 000,00 zł 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z następujących form: 1) w pieniądzu - przelewem na rachunek depozytowy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie: Narodowy Bank Polski nr 94 1010 1270 0051 2213 9120 0000, z dopiskiem odpowiednio: wadium w postępowaniu nr BL-VI.272.49.2013 - przebudowa pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku przy ul. Basztowej 22 w Krakowie, przed upływem terminu składania ofert; 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. nr 42 poz. 275 z późn. zm.) - załączone do oferty (tj. w osobnej kopercie z ofertą) lub składane (przed upływem terminu składania ofert!) w siedzibie zamawiającego przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków - w sekretariacie Biura Logistyki, (II piętro, pokój nr 205) lub na dzienniku podawczym (parter, pokój nr 24), za potwierdzeniem przyjęcia, w kopercie opisanej w następujący sposób: Nazwa i adres Wykonawcy (ewentualnie pieczęć) Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Biuro Logistyki ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków Wadium w postępowaniu nr BL-VI.272.49.2013 przebudowa pomieszczeń higieniczno-sanitarnych 4. Dopuszczalne jest złożenie wadium w jednej lub więcej niż jednej formie. 5. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi: - być wystawione na Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, - zawierać w treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4 a i 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, - okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą. 6. Zamawiający zwróci wadium w sposób odpowiadający formie wnoszenia w przypadkach wymienionych w art. 46 ust. 1, 1a i 2 ustawy Pzp. W przypadku wpłaty przelewem zamawiający zwróci kwotę wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy prowadzenia rachunku depozytowego, pomniejszoną o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizje bankowe. 7. Wykonawca, który nie wniesie wymaganego wadium, zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4 a i ust. 5 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.malopolska.uw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach