Przetargi.pl
Przebudowa placu zabaw dla dzieci na Skwerze Niepodległości w Puławach.

Zarząd Dróg Miejskich ogłasza przetarg

 • Adres: 24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 818 884 090 , fax. 818 884 847
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Miejskich
  ul. Skowieszyńska 51
  24-100 Puławy, woj. lubelskie
  tel. 818 884 090, fax. 818 884 847
  REGON: 43226446300010
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdmpulawy.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa placu zabaw dla dzieci na Skwerze Niepodległości w Puławach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przebudowa istniejącego placu zabaw poprzez:  zmianę układu komunikacyjnego od strony Al. Małej,  utwardzenie wjazdu technicznego do obsługi placów zabaw od strony Al. Małej w miejscu istniejącego przedeptu,  położenie nowej wierzchniej warstwy EPDM na całości placu zabaw,  demontaż trzech karuzel pionowych i piaskownicy,  demontaż, konserwacje urządzeń i ponowny montaż w nowym położeniu,  dostawienie nowych urządzeń zabawowych,  przestawienie istniejącej ławki i dwóch koszy,  wykopanie części krzewów w celu przesadzenia, dosadzenie krzewów średnich w miejscu zdemontowanej nawierzchni bezpiecznej. Urządzenia na placu zabaw:  istniejące , pozostające na miejscu (huśtawka, kiwak)  istniejące w nowym położeniu: (wieża, dwa kiwaki, karuzela)  projektowane: (huśtawka, trampolina, zestaw wielofunkcyjny, autobus, kuchnia, stacja benzynowa, piaskownica). Charakterystyka :  Powierzchnia całkowita: 922 m2  Nawierzchnia bezpieczna EPDM wylewana (m²): 469 m2  Nawierzchnie z kostki betonowej (wjazd techniczny): 22,6 m2 Teren inwestycji obejmuje część powierzchni Skweru Niepodległości na działce o. nr ewid. 1342, położonego pomiędzy ulicami Al. Królewska i Al. Mała.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45230000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium winno obejmować cały okres związania ofertą. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: GETIN BANK S.A. Nr konta: 31 1560 0013 2097 3927 3000 0013 Tytuł przelewu: wadium – „Przebudowa placu zabaw dla dzieci na Skwerze Niepodległości w Puławach” O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. 5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wskazane jest, aby Wykonawca załączył do oferty kopię polecenia przelewu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 6. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, do oferty należy dołączyć oryginalny dokument gwarancji/poręczenia. Oryginał gwarancji/poręczenia powinien być umieszczony w ofercie w sposób uniemożliwiający jego zaginięcie, pozwalający jednak na jego zwrot bez dekompletowania oferty – oryginał nie może być w sposób trwały zespolony z ofertą. 7. W pozostałych sprawach dotyczących wadium mają zastosowanie przepisy art. 45-46 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. Dowód wniesienia wadium. 3. Kosztorys ofertowy, sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej polegającej na obliczeniu wartości kosztorysowej robót objętych przedmiarem jako sumy iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót i ich cen jednostkowych bez podatku od towaru i usług.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach