Przetargi.pl
Budowa ul. Gen. S. Roweckiego Grota w Świdniku

Gmina Miejska Świdnik ogłasza przetarg

 • Adres: 21-040 Świdnik, Stanisława Wyspiańskiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 751 76 02 , fax. 81 751 76 08
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Świdnik
  Stanisława Wyspiańskiego 27
  21-040 Świdnik, woj. lubelskie
  tel. 81 751 76 02, fax. 81 751 76 08
  REGON: 43101935900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://umswidnik.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ul. Gen. S. Roweckiego Grota w Świdniku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych , pod nazwą: Budowa ul. Gen. S. Roweckiego Grota w Świdniku 3.1.1 Przedmiot zamówienia obejmuje:  rozebranie istniejącej nawierzchni jezdni i zjazdów,  budowę nowej konstrukcji jezdni drogi klasy L,  budowę kanalizacji deszczowej,  budowę chodnika,  przebudowę/budowę zjazdów przyległych do posesji,  budowę oświetlenia ulicznego,  budowę kanału technologicznego,  zabezpieczenie istniejących urządzeń infrastruktury technicznej,  usunięcie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,  niezbędne roboty przygotowawcze w zakresie rozbiórek elementów kolidujących z inwestycją,  zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego,  wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz wdrożenie stałej organizacji ruchu,  wykonanie i montaż tablic informacyjnych,  wykonanie książki drogi,  geodezyjne pomiary powykonawcze.  utrzymanie przejezdności do obsługi inwestycji realizowanej w ramach rządowego programu „Mieszkanie Plus” realizowanej równolegle z przedmiotową budową. 3.1.2 Przedmiot zamówienia w zakresie wykonania i montażu tablic informacyjnych obejmuje: a) wykonanie i montaż tablicy informacyjnej o wymiarach 150 x 93 cm – zgodnie z zasadami i wzorem oznakowania projektów dofinansowanych ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych, w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym – w technologii odpornej na warunki atmosferyczne - trwałych co najmniej do końca 2025 r. 3.1.3 Przedmiot zamówienia w zakresie wykonania książki drogi obejmuje: a) wykonanie książki drogi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. z 2005 r., Nr 67, poz. 582 ) b) zasilenie danymi istniejącej ewidencji dróg Zamawiającego pracującej w programie Ediom (v.2.17.0.38) oraz środowisku graficznym Map View Desktop (v.3.4.120). Kilometraż drogi ustalić należy z zarządcą drogi 3.1.4 Przedmiot zamówienia w zakresie geodezyjnych pomiarów powykonawczych obejmuje: a) wykonanie i dostarczenie geodezyjnych pomiarów powykonawczych (inwentaryzacji) ze stwierdzeniem Starostwa Powiatowego o przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej z rozszerzeniem *.tiff, b) dostarczenie pomiarów powykonawczych (inwentaryzacji) w wersji elektronicznej z rozszerzeniem *.dxf lub *.shp otwartej do edycji, wykonana na współrzędnych geodezyjnych c) inwentaryzacja powykonawcza powinna zawierać dane dotyczące jezdni ulicy, chodników, zjazdów, opasek bezpieczeństwa, uzbrojenia podziemnego, uzbrojenia nadziemnego, oznakowania pionowego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu, zieleni, drzew, itp. 3.1.5 Przedmiot zamówienia w zakresie utrzymania przejezdności do obsługi inwestycji realizowanej w ramach rządowego programu „Mieszkanie Plus” realizowanej równolegle z przedmiotową budową obejmuje odpowiednią organizację przez Wykonawcę robót budowanych (w tym w zależności od potrzeb etapowanie inwestycji) oraz tras dojazdowych (w tym w zależności od potrzeb organizację dróg tymczasowych) umożliwiających nieprzerwany dostęp do nieruchomości sąsiadujących z ul. Gen. S. Roweckiego Grota w Świdniku, przeznaczonych pod budowę budynków mieszkalnych w ramach rządowego programu „Mieszkanie Plus”. Zamawiający przewiduje możliwość czasowego wykorzystania przez Wykonawcę zdemontowanych płyt drogowych z ul. Gen. S. Roweckiego Grota w Świdniku do celów wykonania tymczasowych dróg dojazdowych zapewniających dostęp do sąsiadujących z ul. Gen. S. Roweckiego Grota w Świdniku, w szczególności nieruchomości przeznaczonych pod inwestycję realizowaną równolegle z przedmiotową budową, w ramach rządowego programu „Mieszkanie Plus”. 3.2 Opis przedmiotu zamówienia określa: - dokumentacja projektowa - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 9 Wymagania dotyczące wadium 9.1 Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 20 000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). 9.2 Wadium może być wnoszone w następujących formach: – w pieniądzu, – w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, – w gwarancjach bankowych, – w gwarancjach ubezpieczeniowych, – w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.). 9.3 Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert: – w przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego (wpłynięcia kwoty na konto Zamawiającego), – Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Bank PKO BP S.A. Odział w Świdniku Nr 02 1020 3176 0000 5202 0013 8495 9.4 Dokument wadium wniesionego w formie gwarancji/poręczenia powinien zawierać klauzulę o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie i obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium określone w ustawie Prawo zamówień publicznych. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. Gwarancja wypłaty wadium musi być bezwarunkowa. Wezwanie do wypłaty wadium będzie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Zamawiającego. Ewentualne sprawdzenie prawdziwości w/w danych leży w gestii gwaranta. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości gwaranta Zamawiający na wniosek gwaranta może ponownie złożyć podpisy na przesłanym wcześniej wezwaniu w obecności gwaranta wyłącznie w siedzibie Zamawiającego. 9.5 Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie (także na przedłużony okres związania ofertą), wysokości lub formie skutkuje wykluczeniem wykonawcy z postępowania. 9.6 Zamawiający zwraca wadium : 1) wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt.9.9 i 9.10, 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano, 9.7 Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium na pisemny wniosek Wykonawcy: 1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 9.8 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art.46 ust. 1 , jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wówczas Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego, 9.9 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4a pzp. 9.10 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6.5 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 6.6 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wymagane w pkt 6.3.1 oraz 6.3.2-6.3.4 winny być złożone przez każdego z wykonawców. 6.7 Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w sekcji 6.3.1 lub dokumentów o których mowa w sekcji 6.3.2 – 6.3.4 lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 6.8 Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia dokumentów wskazanych w sekcji 6.3.2 – 6.3.4 na wezwanie zamawiającego, jeżeli zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z późn.zm.). W tym celu zaleca się, aby wykonawca na wezwanie zamawiającego przesłane w trybie art. 26 ust. 2 ustawy zamiast złożyć wymagane dokumenty wskazał, w jakim konkretnie postępowaniu złożył dokumenty będące w posiadaniu zamawiającego lub w jaki sposób są one dostępne dla zamawiającego - w celu umożliwienia ich identyfikacji. 6.9 Dokumenty wskazane w sekcji 6.3.1 – 6.3.4 powinny być aktualne na dzień ich złożenia. 6.10 Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. 6.11 Oświadczenie wskazane w sekcji 6.3.1 składa się w formie oryginału. 6.12 Dokumenty wskazane w sekcji 6.3.2 – 6.3.4 składa się w formie oryginału lub kserokopii za zgodność z oryginałem. 6.13 Wykonawcy, którzy nie wykażą braku podstaw do wykluczenia zostaną wykluczeni z postępowania. 6.14 Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura wynikająca z art. 24aa ustawy (tzw. procedura odwrócona).Oznacza to, że zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Dokumenty dotyczące grup kapitałowych (art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy ZPP). 6.15 Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego) przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP) – wg załącznika Nr 6 do SWIZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 6.16 Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w sekcji 6.14, lub oświadczenie jest niekompletne, zawiera błędy lub budzi wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do jego złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach