Przetargi.pl
Dostawa materiałów laboratoryjnych i odczynników dla Zakładu Chemii Nieorganicznej UMCS

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 20-031 Lublin, Pl. M. Curie-Skłodowskiej
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 815 375 965 , fax. 815 375 965
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
  20-031 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 815 375 965, fax. 815 375 965
  REGON: 13530000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przetargi.umcs.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów laboratoryjnych i odczynników dla Zakładu Chemii Nieorganicznej UMCS
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa odczynników i drobnych materiałów laboratoryjnych w podziale na 7 części: 1) Część 1: Dostawa części do spektroskopu emisyjnego ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnej ICP – OES 720-ES, Varian. 2) Część 2: Dostawa kolumny do oznaczania anionów nieorganicznych i przedkolumny do kolumny A Supp4 i Supp5. 3) Część 3: Dostawa pipet automatycznych. 4) Część 4: Dostawa dozowników butelkowych i statywów do pipet. 5) Część 5: Dostawa materiałów laboratoryjnych (elektroda, naczynko, kabel). 6) Część 6: Dostawa materiałów laboratoryjnych (nosidła na butelki, kuwety spektrofotometryczne, fiolki szklane). 7) Część 7: Dostawa wzorców wieloelementowych anionowych. Szczegółowy opis dotyczący przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do SIWZ. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych. Po niżej opisana definicja równoważności odnosi się do produktów wymienionych z nazwy lub opisanych za pomocą znaków towarowych. 1. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać parametry jakościowe, fizykochemiczne, eksploatacyjne i techniczne (w tym skład surowcowy, wielkość opakowania i jego rodzaj, konsystencja itp.) nie gorsze niż produkty wyszczególnione przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.Oznacza to, że produkt równoważny musi spełniać minimalne parametry w stosunku do referencyjnych określonych w dokumentach producenta/dostawcy takich jak: certyfikaty jakościowe, katalogi, karty charakterystyk. 2. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie produktów równoważnych, jest obowiązany: - wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez dołączenie do oferty specyfikacji produktów równoważnych w formie karty katalogowej oferowanego produktu, certyfikatu, analizy jakości lub dokumentu równoważnego, - wpisać, nazwę producenta i numer katalogowy produktu równoważnego w formularzu ofertowym, - wykazać, że zaoferowany produkt równoważny spełnia wymagania pozwalające na kontynuację badań naukowych Zamawiającego bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności czy procedur sprawdzających jego jakość, - wykazać, że zaoferowany produkt równoważny nie spowoduje zwiększenia kosztów z tytułu nabycia dodatkowych materiałów zużywalnych. Wszelkie czynności i koszty związane z potwierdzeniem spełniania przez produkt równoważny parametrów jakościowych spoczywają na Wykonawcy. Jednocześnie Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z niepożądanymi dla Zamawiającego konsekwencjami dostarczenia produktów równoważnych, w szczególności koszty dostawy pełnowartościowych oryginalnych produktów oraz uszkodzenia sprzętu, na którym wykonywane są analizy / doświadczenia laboratoryjne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy, Zamawiający wymaga oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu. Oświadczenia i dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej, przez kilku przedsiębiorców (konsorcjum) lub przez spółkę cywilną: 1. Dokumenty i oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu wymienione w pkt 6.1 ppkt 1), pkt 6.2 lit. A. 1) i pkt 6.3 SIWZ, oraz oświadczenie wymienione w pkt 6.1 ppkt 2) składa każdy z Wykonawców oddzielnie; 2. Formularz oferty jest składany przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 3. Poza dokumentami wymienionymi w ppkt 1) i 2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni załączyć do oferty oryginał pełnomocnictwa lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza; 4. Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach