Przetargi.pl
Budowa i przebudowa dróg w miejscowości Sławatycze

GMINA SŁAWATYCZE ogłasza przetarg

 • Adres: 21-515 Sławatycze, ul. Rynek 14
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 833783358
 • Data zamieszczenia: 2023-01-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA SŁAWATYCZE
  ul. Rynek 14
  21-515 Sławatycze, woj. lubelskie
  tel. 833783358
  REGON: 030237701
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.slawatycze.biuletyn.net

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa i przebudowa dróg w miejscowości Sławatycze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Budowa i przebudowa dróg w miejscowości Sławatycze” w tym:1) przebudowy drogi gminnej nr 101120L ul. Kilińskiego na odcinku od km 0+000 do km 0+065,00; od km 0+000 do km0+008,67; od km 0+000 do km 0+220,67; od km 0+000 do km 0+433,46; od km 0+000 do km 0+080,68,00;2) rozbudowy drogi gminnej nr 101118L ul. Wyzwolenia od km0+000,00 do km 0+161,26; od km 0+000,00 do km 0+109,51;3) budowy drogi wewnętrznej ul. Leśna od km 0+000,00 do km 0+157,21;4) budowy drogi gminnej 101114L ul. Polna od km 0+000,00 do km 0+291,72 oraz budowy drogi wewnętrznej ul. Polna odkm 0+000,00 do km 0+209,22;5) przebudowy drogi gminnej 101107L ul. Mościcka od km 0+000,00 do km 0+286,64;6) budowy drogi wewnętrznej ul. Pocztowa od km 0+000,00 do km 0+105,27 oraz przebudowy drogi gminnej 101117L ul.Pocztowa do km 0+000,00 do km 0+206,40;7) budowy drogi wewnętrznej ul. Spokojna od km 0+000,00 do km 0+165,79;8) budowy drogi wewnętrznej ul. Rynek od km 0+000,00 do km 0+107,53; od km 0+000,00 do km 0+092,25; od km0+000,00 do km 0+086,68;9) przebudowy utwardzenia terenu zlokalizowanego na działce nr ew.1098 (ulica Rynek);Warunki realizacji Umowy i jej zakres przedmiotowy, w tym zakres prac projektowych oraz robót określa Programfunkcjonalno-użytkowy (dalej zwany również: „PFU”)- Załącznik Nr 1 do SWZ, oraz wzór umowy - Załącznik Nr 2 do SWZOpis inwestycji ujęty w we wniosku w programie POLSKI ŁAD:W ramach inwestycji planujemy zbudować́ i przebudować́ drogi gminne i wewnętrzne na obszarze miejscowościSławatycze, która jako miejscowość́ gminna, jest gęsto zaludniona, natomiast wiele do złyczenia pozostawia stan dróg naobszarze miejscowości. Dzięki realizacji tego zadania większość́ dróg i ulic na terenie miejscowości zostanie wybudowanychi przebudowanych, zapewniając tym samym spójność́ i bezpieczeństwo lokalnego układu transportowego, w tym m.in.: Ul.Kilińskiego, Wyzwolenia, Leśna, Polna, Mościcka, Pocztowa, Spokojna, Rynek wraz z parkingiem oraz ciągamipieszojezdnymi.Cześć́ Dróg wykonana zostanie z kostki betonowej, natomiast pozostałe z betonu asfaltowego. Drogi wykonanezostaną̨ w systemie: „zaprojektuj i wybuduj”. Łączna przewidywana długość́ wybudowanych i przebudowanych odcinków tomiedzy 3,5 do 4 km.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Rozdział 4 SWZ z uwagi na ograniczoną ilość znaków.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45230000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 20 000,00 PLN(słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100 zł).Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:a) pieniądzu;b) gwarancjach bankowych;c) gwarancjach ubezpieczeniowych;d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:Bank Spółdzielczy w Łomazach o/SławatyczeNr 29 8037 0008 0260 0143 2000 0270z adnotacją: „Wadium – Znak sprawy: Z.271.4.2023”Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed upływem terminu składania ofert.W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub poręczenia gwarancja lub poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowei płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodniez obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:a) nazwę: dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,b) kwotę wadium,c) termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: „od dnia …….– do dnia ………”,d) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty wskazanej w gwarancji/poręczeniu na pierwsze żądanie Zamawiającego w sytuacjach zatrzymania wadium określonych w przepisach ustawy.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowaw art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:-zdolności do występowania w obrocie gospodarczy: zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.-sytuacji ekonomicznej lub finansowej: zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie- zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:1) Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie nie wcześniej niżw okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwie roboty, które polegały na budowie lubprzebudowie drogi lub dróg o nawierzchni bitumicznej lub kostki betonowej lub mineralno-bitumicznej o wartości minimum350 000,00 zł brutto.2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywaniazamówienia i skierują do jego realizacji:a) min. jedną osobą (pełniącą funkcję projektanta) posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności inżynieryjnejdrogowej, których zakres uprawnia go do projektowania robót objętych przedmiotem zamówienia,b) min. jedną osobą (pełniącą funkcję kierownika budowy) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotamibudowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej, których zakres uprawnia go do kierowania robotami objętymiprzedmiotem zamówieniaDODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓWUDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:1) Wykonawca powinien w wykazie robót wyraźnie określić zakres i wartość robót (w tym rodzaj nawierzchni zastosowanejna drodze/drogach), aby można było ustalić, czy spełnia warunek udziału w postępowaniu.2) Zgodnie z orzeczeniem TSUE C-387/14 (ESAPROJEKT) /odpowiedź na pytanie czwarte/ Zamawiający wskazuje, że wprzypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się̨ o udzielenie zamówienia lub w przypadku korzystania z podmiotówudostepniających zasoby na podstawie art. 118 ustawy Pzp Wykonawca lub minimum jeden Wykonawca wspólnieubiegający się̨ o zamówienie lub minimum jeden podmiot udostepniający zasoby musi posiadać́ pełne doświadczeniewskazane w warunku udziału w postępowaniu wskazane w pkt. 6.1.4, pkt.. 1) SWZ - dotyczy to konieczności wykazaniadoświadczenia wynikającego z powtarzalności wykonanych robót tj. wykonania minimum 2 robót przez jeden podmiot.3) Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego będą przeliczane wg średniegokursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu.4) Przez posiadanie uprawnień budowlanych wymaganych prawem dla osób uczestniczących w realizacji zamówienia,rozumie się uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu art. 15a ustawy z dnia 7 lipca1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2021 r, poz. 2351 z późn. zm.) oraz przepisów wcześniejszych. Samodzielne funkcjetechniczne w budownictwie (nazwy specjalności i ich zakresy) będą rozpatrywane zgodnie z przepisami regulującyminadawanie uprawnień budowlanych w dacie ich nadania oraz zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu.5) Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków określonych w pkt 6.1.4, ppkt 2) SWZ może wskazać osobę będącąobywatelem państwa członkowskiego w rozumieniu art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządachzawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), która nabyła kwalifikacje zawodowedo wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych wbudownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej(t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów orazinżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).Zamawiający może, oceniając zdolność techniczną lub zawodową, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawcanie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególnościzaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcymoże mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia na każdym etapie postępowania (art. 116 ust. 2 ustawy Pzp).W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnieubiegający się o udzielenie zamówienia wykazując warunek udziału w postępowaniu mogą polegać na zdolnościach tychz Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogąpolegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, dorealizacji których te zdolności są wymagane.Sposób wykazania warunków udziału w postępowaniu wskazano w rozdziale 8 SWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-02-09

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach