Przetargi.pl
Budowa drogi wraz z infrastrukturą w ul. Pogodnej (022KD, 023KD) w m. Puławy

Zarząd Dróg Miejskich ogłasza przetarg

 • Adres: 24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 818 884 090 , fax. 818 884 847
 • Data zamieszczenia: 2021-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Miejskich
  ul. Skowieszyńska 51
  24-100 Puławy, woj. lubelskie
  tel. 818 884 090, fax. 818 884 847
  REGON: 43226446300010
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdmpulawy.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi wraz z infrastrukturą w ul. Pogodnej (022KD, 023KD) w m. Puławy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa drogi wraz z infrastrukturą w ul. Pogodnej (022KD, 023KD) w m. Puławy, w następującym zakresie: 1) Budowa drogi w ulicy Pogodnej (022KD, 023KD) o długości ok. 68 m (022KD) iok. 68 m (023KD): • Konstrukcja nawierzchni dla ruchu kołowego kat. KR1  kostka betonowa wibroprasowana gr. 8cm w kolorze szarym  kostka betonowa wibroprasowana gr. 8cm w kolorze żółtym (skosy przy progach zwalniających na przejściach dla pieszych),  podsypka cementowo-piaskowa o gr. 3cm (1:3),  podbudowa z tłucznia kamiennego grubości 20cm  podbudowa z piasku stabilizowanego cementem „z betoniarki” o gr. 15 cm Rm=1,5 MPa • Konstrukcja chodnika: Chodnik obustronny.  kostka z betonu wibroprasowanego w kolorze czerwonym o gr. 6 cm,  podsypka cementowo-piaskowa o gr. 5 cm (1:3),  podbudowa z piasku stabilizowanego cementem „z betoniarki” gr. 15 cm, Rm=2,5 MPa • Konstrukcja wjazdów :  kostka betonowa wibroprasowana w kolorze szarym o gr. 8 cm klasy B-60  podsypka cementowo-piaskowa o gr. 3cm (1:3),  podbudowa z tłucznia kamiennego gr.15cm  podbudowa z piasku stabilizowanego cementem „ z betoniarki” o gr. 10 cm, Rm=1,5 MPa wg PN-S-96012. • Zieleń  wykonanie trawników, pielęgnacja zieleni w okresie gwarancyjnym Zasady pielęgnacji zieleni w okresie gwarancyjnym (roczna pielęgnacja zieleni) określone są w załączniku do Opisu przedmiotu zamówienia. • Organizacja ruchu  Oznakowanie poziome  Oznakowanie pionowe • Regulacja urządzeń podziemnych  Regulacja studni  Regulacja skrzynek na zasuwach wodociągowych itp. 2) Budowa kanału technologicznego  Kanał technologiczny KT wykonany z jednej rury osłonowej HDPE ø 110/3,2mm o oraz trzech rur światłowodowych 3xRHDPEp ø 40/3,7mm i jednej prefabrykowanej wiązki mikrorur 1x(7x12/10mm) o dł. ok. 237 m,  Kanał technologiczny KP przyłączeniowy wykonany z jednej wiązki mikrorur 1x(7x12/10mm) o dł. ok. 18 m 3) Budowa przykanalików deszczowych z rur PVC SN8 ø 200mm wraz z wpustami deszczowymi z kręgów betonowych ø 500 - 4 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45230000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach