Przetargi.pl
Przebudowa nawierzchni drogi nr G544P w m Głogowa (etap I)Gmina Raszków, woj. wielkopolskie

Gmina Raszków ogłasza przetarg

 • Adres: 63440 Raszków, Rynek
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 627 343 510 , fax. 627 350 665
 • Data zamieszczenia: 2017-03-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Raszków
  Rynek 32
  63440 Raszków, woj. wielkopolskie
  tel. 627 343 510, fax. 627 350 665
  REGON: 53043600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa nawierzchni drogi nr G544P w m Głogowa (etap I)Gmina Raszków, woj. wielkopolskie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa nawierzchni drogi nr G544P w m Głogowa 1) Roboty pomiarowe – 0,430 km 2) Oczyszczenie rowów z namułu – 135,00m 3) Poszerzenie nawierzchni 4) Roboty remontowe – frezowanie nawierzchni bitumicznej 5) Przepust rurowy 6) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm – 1 550,00 m2 7) Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 7) Inwentaryzacja geodezyjna. 1.2. Szczegółowy zakres robót określony jest w załącznikach do SIWZ obejmujących: a) Dokumentacja projektowa b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, c) Przedmiar robót. 1.3. Przy realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania jedynie wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.1409 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz.881 z późn. zm.) oraz innych przepisów, o ile mają zastosowanie. 1.4. Wszystkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w dokumentacji przetargowej są podane przykładowo i określają jedynie minimalne, oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia lub dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty oraz pochodzenie urządzeń i materiałów należy je traktować jako propozycje projektanta. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów i urządzeń w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych lub lepszych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Ponadto zamienne materiały lub urządzenia przyjęte do wyceny winny spełniać funkcję, jakiej mają służyć; winny być kompatybilne na zmianę rodzaju i zakresu robót budowlanych. Zgodnie z art.30 ust.5 ustawy Pzp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 1.5. Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.21 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn. zm.). Wywóz odpadów budowlanych odbywa się na koszt Wykonawcy. 1.6. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości i rozszerzonej rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia na okres nie krótszy: niż 3-lat, licząc od terminu odbioru końcowego. Rękojmia za wady i gwarancja jakości a) Wykonawca jest odpowiedzialny względem zamawiającego z tytułu rękojmi za wady wykonanego Przedmiotu zamówienia. b) Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady wygasają po upływie 6 miesięcy, licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego bez uwag. c) Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu Zamówienia jest rozszerzona do zasad określonych w art.556 i następnych Kodeksu cywilnego. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady dotyczy wad Przedmiotu Zamówienia istniejących w chwili dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po odbiorze, z przyczyn tkwiących w przedmiocie Zamówienia w chwili odbioru. d) Zamawiający, zgodnie z treścią art.579 Kodeksu cywilnego może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu udzielonej przez wykonawcę gwarancji jakości. e) Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wynagrodzenie z tytułu udzielenia rękojmi za wady o wykonywanie obowiązków wynikających z rozszerzonej rękojmi. f) Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu udzielonej gwarancji jakości na wykonane roboty stanowiące Przedmiot Umowy za wbudowane lub / dostarczone materiały lub / i urządzenia oraz elementy wyposażenia. W przypadku gdy okres gwarancji udzielony przez producenta materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia jest dłuższy od okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, wówczas obowiązuje gwarancja producenta i w takim wypadku Wykonawca niezwłocznie po upływie okresu gwarancji udzielonej Wykonawcy, przeniesie na Zamawiającego przysługujące mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym poprzez wydanie Zamawiającemu stosownych dokumentów gwarancyjnych.

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 2.000,00 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach