Przetargi.pl
Opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 18/29 ark. 30 w Pobiedziskach oraz rejonie Jeziora Biezdruchowo w Pobiedziskach

Gmina Pobiedziska ogłasza przetarg

 • Adres: 62010 Pobiedziska, ul. Tadeusza Kościuszki
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 618 977 100 , fax. 618 977 124
 • Data zamieszczenia: 2017-04-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pobiedziska
  ul. Tadeusza Kościuszki 4
  62010 Pobiedziska, woj. wielkopolskie
  tel. 618 977 100, fax. 618 977 124
  REGON: 53044200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 18/29 ark. 30 w Pobiedziskach oraz rejonie Jeziora Biezdruchowo w Pobiedziskach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie: 1.1. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr ewid. 18/29 ark. 30 w Pobiedziskach, na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr XXXII/283/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r. – obszar opracowania 0.6326 ha; 1.2. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Jeziora Biezdruchowo w Pobiedziskach, na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr XXXII/282/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r. – obszar opracowania ca. 10,9 ha; 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na który składać się będą: - projekt tekstu planu miejscowego (tekst uchwały) wraz z uzasadnieniem; - projekt załącznika graficznego do uchwały (rysunek planu stanowiący zał. nr 1 do uchwały); - projekt rozstrzygnięcia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu miejscowego (stanowiący zał. nr 2 do uchwały); - projekt rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych (stanowiący zał. nr 3 do uchwały); - prognoza oddziaływania na środowisko do projektu planu miejscowego; - prognoza skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach