Przetargi.pl
Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Zbędowice - Kolonia Zbędowice - etap III od km 0+000 do km 0+608

Gmina Kazimierz Dolny ogłasza przetarg

 • Adres: 24-120 Kazimierz Dolny, ul. Senatorska 5
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 0818810212 w. 28 , fax. 081 8810213
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kazimierz Dolny
  ul. Senatorska 5 5
  24-120 Kazimierz Dolny, woj. lubelskie
  tel. 0818810212 w. 28, fax. 081 8810213
  REGON: 43102007800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kazimierzdolny.bip.net.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Zbędowice - Kolonia Zbędowice - etap III od km 0+000 do km 0+608
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót przebudowy (modernizacji) drogi gminnej Zbędowice - Kolonia Zbędowice - etap III od km 0+000 do km 0+608: 1. Profilowanie i zagęszczanie istniejącej nawierzchni żwirowo-tłuczniowej pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; 2. Wykonanie warstwy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od wniesienia przez Wykonawcę wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają warunki wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy, który brzmi: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.. 2) posiadają niezbędna wiedze i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych, Oddział 2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów lub oświadczeń załączonych do oferty. Ocena spełniania ww warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą (spełnia - nie spełnia). 2. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy przed upływem terminu składania ofert nie złożą wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów lub którzy nie złożą pełnomocnictw albo którzy złożą wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożą wadliwe pełnomocnictwa, do złożenia tych oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw w wyznaczonym terminie. 3.Zamawiający zaniecha wzywania wykonawcy do uzupełnień, o których mowa w ust. 2, jeżeli mimo ich złożenia oferta wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. 4. Oświadczenia i dokumenty składane na wezwanie zamawiającego muszą potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert (art. 26 ust. 3 Pzp). 5. Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z warunków. 6. Niespełnienie któregokolwiek warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania. 7. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą, zgodnie z art. 24 ust. 4 Pzp.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Pzp, Zamawiający żąda: 1) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 2 do oferty - dodatek nr 2 do s.i.w.z. 2) koncesji, zezwolenia lub licencji, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem wskazanym w niniejszym ogłoszeniu, 3) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, przy czym odpis albo zaświadczenie nie może być wystawione wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2. W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda: 1) wykazu osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez te osoby czynności z zaznaczeniem podstawy prawnej dysponowania wykazanymi osobami lub wska-zaniem przyszłego dysponowania wykazanymi osobami, przy czym zamawiający wymaga wykazania co najmniej 1 osoby posiadającej uprawnienia do wyko-nywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lutego 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 i Nr 170, poz. 1217) (formularz wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia : załącznik nr 3 do oferty - dodatek nr 4 do s.i.w.z). w zakresie: a) specjalności drogowej 2) pisemnego zobowiązania innych niż wykonawca podmiotów do tego, aby wykonawca mógł dysponować wykazanymi osobami, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt 1 wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował; 3) dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego i dokument stwierdzający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lutego 1994 r. Prawo budowlane). 3. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się do § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. 4. Wykonawca ma obowiązek składać dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienio(ą)e w dokumentach rejestracyjnych (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza, adwokata, radcę prawnego lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tym dokumentach. 5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy Pzp. 7. Prowadzący działalność gospodarczą wspólnie z innymi osobami na podstawie umowy spółki cywilnej wraz z ofertą winni dołączyć umowę spółki cywilnej. Do oferty załącznik nr 1 do s.i.z.w. Wykonawca załączy kosztorys ofertowy ( dodatek nr 7 do s.i.w.z) sporządzony na podstawie: specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ( dodatek nr 5 do s.i.w.z.), przedmiaru robót ( dodatek nr 6 do s.i.w.z.), dokumentacji uproszczonej ( dodatek nr 8 do s.i.w.z. i dodatek nr 9 do s.i.w.z.) w pozycjach cen jednostkowych i wartości ogólnej każdej z pozycji oraz załączy do oferty ten dokument jako kosztorys ofertowy, który wobec ryczałtowego charakteru umowy będzie pełnić funkcje pomocnicze.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kazimierzdolny.bip.net.pl .
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach