Przetargi.pl
Przedmioty szklane

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim ogłasza przetarg

 • Adres: 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 8272278 , fax. 081 8272278
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim
  ul. Przemysłowa 4a 4a
  24-300 Opole Lubelskie, woj. lubelskie
  tel. 081 8272278, fax. 081 8272278
  REGON: 43101906900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmioty szklane
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sprzedaż wraz z dostawą Laboratoryjnych przedmiotów szklanych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 337930005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy: 1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:- warunek ten zostanie spełniony,jeżeli Wykonawca: a)jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności i suma gwarancyjna wynosi co najmniej 50 000zł. 4)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków wymienionych w pkt.1 na podstawie żądanych w pkt.VI dokumentów i oświadczeń,wg.formuły spełnia-nie spełnia.Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców zgodnie z art.24 ustawy Prawo zamówień Publicznych oraz dokona odrzucenia ofert zgodnie z art.89 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych 2.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 3.W przypadku,o którym mowa w pkt.2 wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4.Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i postanowienia SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców,o których mowa w pkt.2. 5.Jeżeli oferta Wykonawców,o których mowa w pkt.2 zostanie wybrana Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.W celu potwierdzenia,że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych,Zamawiający żąda następujących dokumentów:1/koncesji,zezwolenia lub licencji,jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji,zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej e zakresie objętym zamówieniem,2/aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.3/Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,określonych w art. 22 ust.1 pkt.1-3 ustawy Pzp-Zał Nr 3,4/Oświadczenia Wykonawcy,że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24ust.1 i ust.2 ustawy Pzp-Zał Nr 4,5/Polisy,a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego,że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,6/Wykaz części zamówienia,której wykonanie powierzy podwykonawcom Zał Nr 5 7/Pełnomocnictwa do reprezentowania o ile ofertę składa pełnomocnik. 8/Zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia w przypadku podkreślenia w Oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust.1-3 ustawy Pzp-pkt 2 lit b.2.Dokumenty winny być złożone formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (każda strona) przez wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wtedy,gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.3.Zamawiający wezwie Wykonawców,którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów,o których mowa w pkt.1 lub którzy nie złożyli pełnomocnictw,albo którzy złożyli wymagane przez Zmawiającego oświadczenia i dokumenty,o których mowa w pkt.1,zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa,do ich złożenia w wyznaczonym terminie,chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy,wymagań określonych przez Zamawiającego,nie później niż w dniu,w którym upłynął termin składania ofert.4.Zamawiający może także,w wyznaczonym przez siebie terminie wezwać Wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów,o których mowa w pkt.1. 5.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu,o którym mowa w pkt.1 ppkt.1składadokument,wystawiony w kraju,w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,potwierdzający,że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 6.Zasady składania dokumentacji przez podmioty występujące wspólnie: 1)Podmioty zobowiązane są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 2)Wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt.1powinny być złożone przez każdy podmiot.7.W przypadku załączenia do ofert innych dokumentów niż wymagane przez Zamawiającego,dokumenty takie nie będą oceniane przez Zamawiającego i nie będą miały wpływu na wybór najkorzystniejszej oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzozol.republika.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach