Przetargi.pl
Przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Świniarach wraz z wyposażeniem

Gmina Drwinia ogłasza przetarg

 • Adres: 32-709 Drwinia, Drwinia 57
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 2817 153, 154 , fax. 12 284 98 34
 • Data zamieszczenia: 2016-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Drwinia
  Drwinia 57 57
  32-709 Drwinia, woj. małopolskie
  tel. 12 2817 153, 154, fax. 12 284 98 34
  REGON: 00053767400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.drwinia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Świniarach wraz z wyposażeniem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na przebudowie i rozbudowie budynku użyteczności publicznej - SPZOZ; wraz z wewnętrznymi instalacjami: wody, kanalizacji sanitarnej, elektryki, c.o., sieci LAN, wentylacji mechanicznej oraz na remoncie istniejącego ogrodzenia frontowego, na działce nr 168 w miejscowości Świniary, gmina Drwinia. Zamówienie ma na celu dostosowanie istniejącego budynku do obowiązujących przepisów oraz zapewnienia dostępu na część parterową, gdzie zlokalizowany jest SPZOZ, dla osób niepełnosprawnych a w szczególności osób poruszających się na wózkach inwalidzkich a także zmianę funkcji gabinetów medycznych poprzez adaptację pomieszczeń. UWAGA! 1. Zalecane jest, aby Wykonawca przed złożeniem oferty odbył wizję w SPOZOZ w Świniarach w celu zaznajomienia się z sytuacją faktyczną oraz specyfiką obiektu i dokładnym zakresem prac. 2. Wykonawca do oferty winien dołączyć kosztorys ofertowy na podstawie którego została dokonana wycena zamówienia. Kosztorys ofertowy należy sporządzić w oparciu o dokumentację projektową oraz zalecaną wizję w obiekcie. Przedmiary zwarte w Specyfikacji są jedynie materiałem pomocniczym. Ponadto Zamawiający pragnie poinformować że: a) Montowane drzwi wewnętrzne do gabinetów lekarskich wraz z ościeżnicami winny być o podwyższonej izolacyjności akustycznej RW min. = 32 db. b) W wycenie należy uwzględnić remont istniejących wewnętrznych parapetów, montaż rolet w istniejących oknach, wykonanie sieci LAN zgodnie z projektem oraz remont istniejącego frontowego ogrodzenia. c) Ściany wewnętrzne i sufity malowane farbami akrylowymi lub emulsyjnymi z atestem dopuszczającym do stosowania w ZOZ d) Przy umywalkach do mycia rąk należy zapewnić: baterie z ciepła i zimną wodą, dozownik z mydłem w płynie, dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym (dla personelu), pojemnik z ręcznikami jednorazowego użytku i pojemnik na zużyte ręczniki. e) Pomieszczenie 1.16 (Sterylizatornię) należy wyposażyć zgodnie z projektem w prawidłowy ciąg technologiczny: blat materiałów skażonych, zlew 2 - komorowy, blat materiałów czystych, sterylizator, blat materiałów sterylnych. f) W wycenie należy uwzględnić montaż rolet w istniejących oknach. 3. Prace muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, sztuką budowlaną oraz z zachowaniem wysokich standardów estetycznych, uwzględniających charakter obiektu. 4. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi przeprowadzenie wszelkich prób, sprawdzeń i odbiorów niezbędnych dla zagwarantowania należytego użytkowania obiektu. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również wykonanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej zrealizowanych prac, w celu zobrazowania przebiegu prac i ich wyników w sposób umożliwiający identyfikację i dokładną lokalizację przestrzenną wszystkich czynności i użytych materiałów (jeśli jest wymagana). 5. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również przygotowanie wszelkiej dokumentacji niezbędnej do dokonania odbiorów i uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień (jeśli jest wymagana). W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą również inne prace, jeśli ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowego i kompleksowego wykonania całości zadania inwestycyjnego zgodnie z załączonym projektem budowlanym. 6. Zakres całościowy prac budowlanych wszystkich branż musi uwzględniać dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów w każdym zakresie, a szczególnie ochrony przeciwpożarowej oraz wymogów sanitarnych a także do obowiązujących warunków technicznych dla tego typu budynków. Wykonywane prace budowlane, w tym zastosowane materiały, muszą uwzględniać również charakter i typ użytkowy obiektu. 7. Wszystkie cechy urządzeń oraz montowanego osprzętu (typ, rodzaj, sposób wykończenia, parametry, itp.) muszą być wcześniej ustalone z inwestorem. 8. Poszczególne etapy prac budowlanych mają być odpowiednio zabezpieczone oraz oddzielone od funkcjonującej części budynku. 9. Zastosowane w dokumentacji nazwy producentów lub znaki towarowe służą tylko i wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia i określeniu standardów technicznych i funkcjonalnych oraz określeniu standardów jakościowych i technologicznych. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów nie gorszych pod względem posiadanych parametrów jakościowych i technicznych od produktów określonych za pomocą nazw producentów pod warunkiem, że oferowane produkty posiadają parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same lub lepsze jak produkty podane za pomocą nazw producenta w dokumentacji. 10. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu, najpóźniej w dniu odbioru końcowego, wszystkich niezbędnych dokumentów wymaganych do przedłożenia jako załączniki do zawiadomienia o zakończeniu budowy do PINB w Bochni. 11. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa będąca załącznikiem do SIWZ Wartość poniżej 5 225 000 euro
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 4 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 5 000.00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres rękojmi za każdy kwartał ponad 48 miesięcy 1 punkt ( maks. 4 kwartały)
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.drwinia.pl/urzad-gminy/przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach