Przetargi.pl
Przebudowa i remont sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej nr 82 przy ul. Blacharskiej 13 we Wrocławiu

Zarząd Inwestycji Miejskich ogłasza przetarg

 • Adres: 53-135 Wrocław, ul. Januszowicka 15A
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3607356 , fax. 071 360 73 31
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Inwestycji Miejskich
  ul. Januszowicka 15A 15A
  53-135 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3607356, fax. 071 360 73 31
  REGON: 93104008800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zim.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i remont sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej nr 82 przy ul. Blacharskiej 13 we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i remoncie sanitariatów dla dzieci usytuowanych na parterze i I piętrze w północno-wschodniej części budynku Szkoły Podstawowej nr 82 przy ul. Blacharskiej 13 we Wrocławiu. 2) Zakres zamówienia obejmuje między innymi: a) roboty rozbiórkowe: - odbicie tynków, - wykucie z muru ościeżnic, - demontaż ścianek z drzwiami, - rozbiórka ścianek działowych, - wykucie z muru podokienników, - rozebranie okładzin ceramicznych na ścianach oraz posadzkach, - rozebranie posadzek z PCV, lastryko, - rozebranie urządzeń instalacyjnych: demontaż pionów wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania z przyborami (grzejnikami), - demontaż istniejących instalacji elektrycznych w remontowanych pomieszczeniach; b) roboty budowlano-instalacyjne i wykończeniowe: - wykonanie ścianek działowych, - montaż systemowych ścianek wc z drzwiami, - wykonanie tynków i okładzin wewnętrznych, - wykonanie zabudowy szkieletowej stelaży misek ustępowych, - dostawa i montaż luster, - wykonanie gruntowania i malowania ścian i sufitów, - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z płynnej folii, - ułożenie posadzek z płytek ceramicznych z wykonaniem warstw podłoża, - ułożenie płytek ściennych z płytek ceramicznych, - wykonanie i montaż osłon grzejnikowych, - dostawa i montaż stolarki okiennej z PCW, - dostawa i montaż stolarki drzwiowej z ościeżnicami, - zamontowanie parapetów z konglomeratu, - obudowanie grzejników płytą MDF, - dostawa i montaż wyposażenia łazienek tj. : pojemników na papier; pojemniki na ręczniki; pojemniki na mydło oraz kosze na odpady, - wymiana instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej, wymiana instalacji wodociągowej doziemnej, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, - wykonanie wentylacji pomieszczeń, - wymiana instalacji elektrycznych i oświetlenia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 2700,00 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zim.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach