Przetargi.pl
REMONT BRAMY PACZKOWSKIEJ W ZIĘBICACH - Etap IV Elewacja zewnętrzna, stolarka okienna i drzwiowa, instalacje.

Gmina Ziębice ogłasza przetarg

 • Adres: 57-220 Ziębice, ul. Przemysłowa 10
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 8163870 , fax. 074 8191212
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ziębice
  ul. Przemysłowa 10 10
  57-220 Ziębice, woj. dolnośląskie
  tel. 074 8163870, fax. 074 8191212
  REGON: 89071847800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ziebice.biuletyn.net
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REMONT BRAMY PACZKOWSKIEJ W ZIĘBICACH - Etap IV Elewacja zewnętrzna, stolarka okienna i drzwiowa, instalacje.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  WSTĘP Inwestycja jest realizowana etapami poprzez roboty budowlane i prace konserwatorskie na obiekcie zabytkowym. W roku 2013 zrealizowano: Etap I - przebudowa stożka hełmu, - zakres prac obejmował - rozebranie części ceglanego stożka hełmu i jego przebudowę, konserwację pozostałej części hełmu, konserwację i osadzenie kamiennej figury, wykonanie instalacji odgromowej, Etap II - remont kondygnacji i krenelaża, - zakres prac obejmował - naprawę kamiennych ścian przejazdu bramnego, wykonanie żelbetowych stropów, wymianę podłóg drewnianych, wykonanie żelbetowych schodów, naprawę tynków wewnętrznych i wykonanie malatury ścianę, naprawę i konserwację krenelaża, W roku bieżącym jest obecnie realizowany Etap III w zakresie: Część 1 - Naprawa odcinka muru obronnego od Bramy Paczkowskiej do ul. Bohaterów Getta w Ziębicach polegająca na; oczyszczeniu muru z porostów , uzupełnieniu brakujących kamieni, naprawie pęknięć, przemurowaniu rozwarstwień , przemurowaniu miejsc łatanych cegłą na wątek kamienny, przemurowaniu odcinka wtórnego zamurowania cegłą na mur kamienny, wykonaniu łukowego przejścia dla pieszych w murze, domurowaniu kamieniem muru do wymaganej wysokości i wyprofilowaniu spadku dla wód opadowych. W części przylegającej do bramy należy wykonać ganek i mur obronny zwieńczyć blankowaniem z cegły. Przeprowadzić kompleksową konserwację elewacji muru. Część 2 - budowy zadaszonych gontem schodów wejściowych zewnętrznych, budowa chodnika dydaktycznego z kamiennej kostki brukowej po obydwóch stronach muru, zagospodarowanie terenu zielenią. Przedmiot zamówienia nie obejmuje - prac związanych z obiektem Bramy w zakresie robót wykonanych w wyżej wymienionych etapach oraz montażu systemu osuszania, wyposażenia w sprzęt do transportu osób niepełnosprawnych. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Obiekt Bramy Paczkowskiej znajduje się przy ul Grunwaldzkiej w Ziębicach i jest wpisany do rejestru zabytków decyzją z dnia 05.09.1960 r pod nr A/5190/729. Obiekt mury obronne jest wpisany do rejestru zabytków decyzją z dnia 12.02.1956 r. pod nr A/2581/418 Zamawiający zapewnia osoby funkcyjne dla realizacji tego zadania w osobach: osobę nadzorującą prace konserwatorskie, inspektora nadzoru inwestorskiego, nadzór autorski oraz nadzór archeologiczny. Zamówienie będzie prowadzone pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Inwestycja ma na celu działania zapewniające zachowanie dziedzictwa historycznego na terenie miasta Ziębice jak również ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami. Nazwa nadana zamówieniu: REMONT BRAMY PACZKOWSKIEJ W ZIĘBICACH - Etap IV Elewacja zewnętrzna, stolarka okienna i drzwiowa, instalacje. Zakres Etapu IV obejmuje elewację, stolarkę okienną i drzwiową, instalacje: 1) wykonanie robót budowlanych - obejmujących naprawę kamiennego zewnętrznego muru przyziemia bramy, wymianę stolarki okiennej, wykonanie i montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej wraz z przeszkleniem przejazdu bramnego, scalenie kolorystyczne elewacji, wykonanie przyłączenia elektrycznego wraz z zabudową rozdzielnicy RG, wykonanie instalacji elektrycznej gniazdowej i oświetleniowej wraz z osprzętem i oprawami, wykonanie instalacji ochrony przeciwpożarowej SAP oraz instalacji oddymiania, wykonanie otworu drzwiowego wraz z montażem drzwi wejścia z ganku do Bramy . 2) wykonanie prac konserwatorskich - obejmujących naprawę elewacji zewnętrznej (tynków, boni, elementów metalowych rozet ściągów), odtworzenie kartuszy - herbów na elewacji zewnętrznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w: 1) projekcie budowlanym - załącznik nr 9 2) projekcie wykonawczym - załącznik nr 10 3) projekt budowlano-wykonawczym - instalacje elektryczne załącznik nr 11 4) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót STWiORB,załącznik nr 12 5) przedmiarze robót - załącznik nr 13 6) Program prac konserwatorskich- załącznik nr 14 Zamawiający informuje, że w przypadku wystąpienia w dokumentach odnoszących się do niniejszego przedmiotu zamówienia tj. w dokumentacjach projektowych, rysunkach technicznych, specyfikacjach technicznych, przedmiarach robót wskazania dotyczące znaków towarowych, patentów lub pochodzenia mają one jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Zamawiający przyjmuje zastosowanie rozwiązań równoważnych przy realizacji przedmiotu zamówienia to znaczy takich samych lub lepszych pod względem jakości i funkcjonalności oraz warunków i kosztów eksploatacji jak te opisane w dokumentach odnoszących się do przedmiotu niniejszego Zamówienia. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany, (jeżeli występuje) w dokumentacji projektowej konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza, od jakości określonego w specyfikacji produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt. Nazwy własne w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej wykonania robót, przedmiarach robót - jeżeli występują nie są wiążące dla Wykonawcy, należy je traktować, jako materiały przykładowe do określenia parametrów i wymogów technicznych materiałów występujących w dokumentacji projektowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452123504
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych ) 1) Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn.zm). 2) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w następujący sposób: a) w przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu Wykonawca wpłaca wadium w wymaganej kwocie przelewem na rachunek bankowy Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie Nr 36 9588 0004 0000 5555 2000 0050. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. Zaleca się w tytule przelewu wpisać - Wadium na zabezpieczenie oferty Wykonawcy (nazwa wykonawcy) dotyczącej przetargu (nazwa zadania). b) w przypadku gwarancji i poręczeń należy oryginał dokumentu dołączyć do oferty jako osobny dokument nie wpięty do oferty i złożyć w jednej kopercie z ofertą (w sposób umożliwiający zwrot wadium) . Dokument powinien określać: -Zamawiającego - poprzez wskazanie zamawiającego jako podmiotu uprawnionego do wykonywania uprawnień wynikających z gwarancji, -charakter gwarancji - poprzez stwierdzenie, że określona kwota pieniężna stanowi zabezpieczenie niezbędne do wzięcia udziału przez Wykonawcę X w konkretnym postępowaniu o udzielenie określonego zamówienia publicznego, -bezwarunkowe, nieodwołalne na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust.4a i 5 ustawy, - termin obowiązywania gwarancji, poręczenia nie krótszy niż termin związania ofertą. - Gwarancja lub poręczenie złożone przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia muszą w swej treści zawierać zapis z którego wynika, iż wadium jest wnoszone w imieniu całego podmiotu wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia. 3) nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy. 4) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ppkt 9 5) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 6) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 7) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ppkt. 4 jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 8) jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 9) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 10) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 11) okres ważności wadium: Wykonawca zabezpiecza ofertę wymaganą kwotą wadium na okres 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert. 12) z postępowania wyklucza się wykonawców którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ziebice.biuletyn.net
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach