Przetargi.pl
Dostawa słupów oświetlenia drogowego dla potrzeb realizacji zadania pn. Wymiana opraw oświetlenia ulicznego w Wałbrzychu.

Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu ogłasza przetarg

 • Adres: 58-300 Wałbrzych, ul. Matejki 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 74 6414400, 6414408 , fax. 74 6414404
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu
  ul. Matejki 1 1
  58-300 Wałbrzych, woj. dolnośląskie
  tel. 74 6414400, 6414408, fax. 74 6414404
  REGON: 89105084100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdkium.walbrzych.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka budżetowa Gminy Wałbrzych

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa słupów oświetlenia drogowego dla potrzeb realizacji zadania pn. Wymiana opraw oświetlenia ulicznego w Wałbrzychu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa słupów oświetlenia drogowego dla potrzeb realizacji zadania pn. Wymiana oświetlenia ulicznego w Wałbrzychu Zakres ilościowy: 1) słup oświetleniowy wkopywany w grunt - 613 szt. 2) słup montowany na fundamencie ośmiokątne - 15 szt. 3) wysięgnik kątowy - 15 szt. 4) wysięgnik łukowy - 613 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wykaz słupów i wysięgników dla poszczególnych etapów dostawy (załącznik nr 9 i załącznik nr 10). Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości poszczególnych asortymentów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem, że wartość umowy nie może się zwiększyć ani zmniejszyć o więcej niż 20%. Wymagania materiałowe słupów: 1. Słup wkopywany musi posiadać zabezpieczenie przed korozją części podziemnej oraz do wysokości 0,5 m części nadziemnej elastomerem lub materiałem o podobnych właściwościach w kolorze zbliżonym do koloru słupa. 2. Słupy wkopywane w ziemię muszą być rurowe stożkowe (zbieżne) stalowe. 3. Słupy montowane na fundamencie muszą być ośmiokątne. 4. Słupy i wysięgniki ocynkowane ogniowo. 5. Słupy przystosowane do III strefy wiatrowej. 6. Słup musi być kompatybilny ze wszystkimi rodzajami wysięgników wskazanymi w postępowaniu. 7. Otwór przez który wprowadzany jest kabel do słupa powinien być zabezpieczony (wykończony) w sposób zapobiegający uszkodzeniom kabla. 8. Wysięgniki powinny być wykonane jako łukowe. 9. Wysięgniki w połączeniu ze słupem powinny pozwalać na montaż opraw oświetleniowych na wysokości 8 m, 8,5 m, 9 m i 10 m.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 442122252
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdkium.walbrzych.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną