Przetargi.pl
Przebudowa chodnika przy budynku nr 55 w Bystrzycy Dolnej oraz wykonanie ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem w Grodziszczu

Gmina Świdnica ogłasza przetarg

 • Adres: 58-100 Świdnica, ul. Głowackiego 4
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 8523067 w. 24 , fax. 074 8521226w.400
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Świdnica
  ul. Głowackiego 4 4
  58-100 Świdnica, woj. dolnośląskie
  tel. 074 8523067 w. 24, fax. 074 8521226w.400
  REGON: 89071838900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.swidnica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa chodnika przy budynku nr 55 w Bystrzycy Dolnej oraz wykonanie ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem w Grodziszczu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa chodnika w celu wydzielenia miejsc parkingowych przy budynku nr 55 w Bystrzycy Dolnej oraz wykonanie ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem w Grodziszczu z podziałem na etapy. 2. Etap I - przebudowa chodnika w celu wydzielenia miejsc parkingowych przy budynku nr 55 w Bystrzycy Dolnej obejmuje: 1) roboty przygotowawcze: roboty rozbiórkowe i demontażowe, geodezyjne wytyczenie elementów zagospodarowania - miejsc parkingowych, chodnika dla pieszych i pochylni dla osób niepełnosprawnych z zewnętrznymi schodami wyrównawczymi dojścia do budynku nr 55 stanowiącymi elementy zagospodarowania objętymi odrębnym pozwoleniem na budowę, 2) roboty ziemne - korytowanie podłoża, 3) roboty drogowe: ustawienie krawężników ulicznych oraz obrzeży betonowych dla projektowanych miejsc parkingowych i chodników, wykonanie warstw podbudowy i nawierzchni z kostki betonowej, 4) wykonanie ścianki oporowej dla zabezpieczenia różnicy poziomów urządzonych terenów sąsiadujących ze sobą, 5) wykonanie opasek betonowych wzdłuż ścian zewnętrznych budynków, 6) wykonanie trawników w miejscach pomiędzy projektowanymi elementami utwardzenia terenu, 7) wykonanie elementów powierzchniowego odwodnienia terenu, 8) roboty porządkowe. 3. Etap II - wykonanie ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem w Grodziszczu obejmuje: 1) mechaniczne wykonanie koryta, 2) wykonanie warstwy odcinającej 3) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, 4) wykonanie rowków pod krawężnik i obsadzenie krawężników na ławie betonowej, 5) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, 6) regulację pionową studzienek, 7) posadowienie fundamentów dla słupów 8) montaż słupów wraz z instalacją solarną. 9) ustawienie i uruchomienie instalacji solarnej. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: projekt budowlany oraz przedmiar robót. 5. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 36-miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 1.000 zł, słownie: jeden tysiąc złotych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.gmina.swidnica.pl/start/przetargi/rok-2014
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach