Przetargi.pl
Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Oleśnica

Gmina Oleśnica ogłasza przetarg

 • Adres: 56-400 Oleśnica, ul. 11- go Listopada 24
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3140215 , fax. 071 3140204
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Oleśnica
  ul. 11- go Listopada 24 24
  56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3140215, fax. 071 3140204
  REGON: 93193479100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.olesnica.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Oleśnica
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Oleśnica, o nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych , w miejscowościach : 1) Ligota Polska - 225 mb. 2) Zarzysko - 180 mb. 3) Cieśle- 120 mb. 4) Smolna - 150 mb. W zakresie prac: 1) Roboty przygotowawcze 2) Roboty ziemne 3) Odwodnienie powierzchniowe 4) Podbudowy 5) Nawierzchnie 6) Roboty wykończeniowe 1.1. Obsługę geodezyjną zadania w zakresie wytyczenia głównych punktów wraz z założeniem reperów roboczych, a także pomiar powykonawczy zapewnia na koszt własny Wykonawca. 1.2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa : Załącznik nr 9 - dokumentacje techniczne Zał. 9a - Ligota Polska, Zał. 9b-Zarzysko, zał. 9c- Cieśle, zał.9d- Smolna. Załącznik nr 10 - przedmiary robót - 4 szt. Załącznik nr 11 - stwior
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 6000,00 zł sześć tysięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.olesnica.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach