Przetargi.pl
Budowa hali magazynowej oraz Ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów oraz poprawa funkcjonalności budynku przeznaczonego do sortowania odpadów

Gmina Miejska Duszniki Zdrój ogłasza przetarg

 • Adres: 57-340 Duszniki-Zdrój, ul. Rynek 6
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 74 869 76 60 , fax. 74 866 90 25
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Duszniki Zdrój
  ul. Rynek 6 6
  57-340 Duszniki-Zdrój, woj. dolnośląskie
  tel. 74 869 76 60, fax. 74 866 90 25
  REGON: 89071790600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.duszniki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa hali magazynowej oraz Ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów oraz poprawa funkcjonalności budynku przeznaczonego do sortowania odpadów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I Budowa hali magazynowej do składowania zbelowanych, posortowanych odpadów, o rzucie prostokątnym 10,00 x 20,00 m, stanowiącą funkcjonalną rozbudowę istniejącej hali sortowni. Hala jednoprzestrzenna, konstrukcja bryły głównej w całości stalowa, nakryta dachem dwuspadowym, symetrycznym z blachy trapezowej. Część II Wykonanie robót budowlanych obejmujących ocieplenie ścian i stropodachu istniejącej hali do segregacji odpadów o powierzchni 121 m2. W tym przewiduje się rozwiązania konstrukcyjne w celu doświetlenia hali (montaż 15 okien), ogrzania (nagrzewnica olejowa) i połączenia jej z projektowaną nową halą oraz wykonanie toalety dla pracowników.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: a) część I - 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych) b) część II - 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) Pieniądzu, 2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) Gwarancjach bankowych, 4) Gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275, z późn. zm.) 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 60 9523 1011 0200 0329 2002 0003 Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed upływem terminu składania ofert znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 3. W przypadku wnoszenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji, oryginał poręczenia lub gwarancji należy złożyć w oddzielnym, zamkniętym opakowaniu (kopercie) przed upływem terminu składania ofert, w miejscu wskazanym w Rozdziale XI. Opakowanie (kopertę) zawierającą dokument wadialny należy opisać analogicznie do opisu oferty wskazanego w ust. 15 w Rozdziale X, z dopiskiem: wadium. 4. Dokument wadialny musi zawierać zobowiązanie wystawcy do bezwarunkowego, nieodwołalnego i niezwłocznego wypłacenia kwoty wadium na każde żądanie Zamawiającego, w okolicznościach przewidzianych w art. 46 ust. 5 ustawy oraz w przypadku, gdy w wyznaczonym przez zamawiającego terminie wezwany na podstawie art. 26 ust. 3 Wykonawca nie złożył oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw. 5. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego w Rozdziale XI terminu składania ofert. 6. Wykonawca, który nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 pzp, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 7. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta został wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem, że Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Okoliczności zatrzymania wadium oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa pzp. 12. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale mają odpowiednie zastosowanie do czynności przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.duszniki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach