Przetargi.pl
ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA ROZBUDOWIE LINII ENERGETYCZNYCH Z PUNKTAMI OŚWIETLENIA DROGOWEGO ULICY WIOSENNEJ W M. KIEŁCZÓW, SIĘGACZA ULICY OGRODOWEJ W M. ŁOZINA ORAZ SIĘGACZA UL. POLNEJ W M. WILCZYCE, GMINA DŁUGOŁĘKA

Gmina Długołęka ogłasza przetarg

 • Adres: 55-095 Mirków, Długołęka, ul. Robotnicza 12
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 323 02 03 , fax. 71 323 02 04
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Długołęka
  Długołęka, ul. Robotnicza 12 12
  55-095 Mirków, woj. dolnośląskie
  tel. 71 323 02 03, fax. 71 323 02 04
  REGON: 93193501700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.dlugoleka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA ROZBUDOWIE LINII ENERGETYCZNYCH Z PUNKTAMI OŚWIETLENIA DROGOWEGO ULICY WIOSENNEJ W M. KIEŁCZÓW, SIĘGACZA ULICY OGRODOWEJ W M. ŁOZINA ORAZ SIĘGACZA UL. POLNEJ W M. WILCZYCE, GMINA DŁUGOŁĘKA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Roboty budowlane polegające na rozbudowie linii energetycznych z punktami oświetlenia drogowego ulicy Wiosennej w m. Kiełczów, sięgacza ulicy Ogrodowej w m. Łozina oraz sięgacza ul. Polnej w m. Wilczyce, gmina Długołęka. Roboty budowlane polegające na rozbudowie linii energetycznych z punktami oświetlenia drogowego obejmować będą trzy zadania: 1)Kiełczów, ul. Wiosenna: -zasilanie i sterowanie oświetlenia - zgodnie z technicznymi warunkami przyłączenia Tauron Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu Rejon Dystrybucji Oleśnica; -montaż słupów oświetleniowych, aluminiowych, h-4,5 m, na fundamentach-szt. 33 -oprawy oświetleniowe parkowe typu LED (do 32W) - szt. 33; -bezpiecznik Bi-6A zamontowany w tabliczce przyłączeniowej słupa; -linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm2 -montaż szafki oświetleniowej - 1 szt. 2)Łozina, sięgacz ul. Ogrodowej: -zasilanie i sterowanie oświetlenia - zgodnie z technicznymi warunkami przyłączenia Tauron Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu Rejon Dystrybucji Oleśnica; -montaż słupów oświetleniowych, aluminiowych, h-4,5 m, na fundamentach -szt. 5; -oprawy oświetleniowe parkowe typu LED (do 32W) - szt. 5; -bezpiecznik Bi-6A zamontowany w tabliczce przyłączeniowej słupa; -linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm2; -montaż szafki oświetleniowej - 1 szt. 3)Wilczyce, sięgacz ul. Polnej: -zasilanie i sterowanie oświetlenia - zgodnie z technicznymi warunkami przyłączenia Tauron Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu Rejon Dystrybucji Oleśnica; -montaż słupów oświetleniowych z wysięgnikami, h-6 m (zgoda projektanta na zastosowanie), na fundamentach - szt. 4; -oprawy oświetleniowe (źródło światła typu LED) - szt. 4; -bezpiecznik Bi-6A zamontowany w tabliczce przyłączeniowej słupa; -linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm2; -montaż szafki oświetleniowej - 1 szt. 2.Szczegółowy zakres i przedmiot zamówienia opisany jest w dokumentacji projektowej wykonanej przez: a)BUDOPROJEKT Zakład Usług Inwestycyjnych Jan Czarnecki z siedzibą: ul. Józefa Elsnera 6, 51-610 Wrocław- dla budowy oświetlenia ul. Wiosennej w m. Kiełczów, b)Zakład Elektryczny Elmar Marcin Bernacki z siedzibą: ul. Krzywoustego 2a/2, 56-400 Oleśnica - dla budowy oświetlenia ul Ogrodowej w m. Łozina c)FHU Mikar Miłosz Ruszel z siedzibą: ul. Chopina 5/1, 56-400 Oleśnica - dla budowy oświetlenia ul. Polnej w m. Wilczyce, tj.: a)Projektach budowlanych b)Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dalej zwanej też STWiORB), c)Przedmiarach robót (Zamawiający informuje, iż załączony przedmiar robót ma jedynie charakter poglądowy- na Wykonawcy ciąży obowiązek prawidłowej wyceny całego zakresu przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdyby okazało się, że w przedmiarze pominięto część robót, które występują w projekcie, Wykonawca nie może domagać się od Zamawiającego podwyższenia kwoty ryczałtu). będących załącznikami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 11.09.2014 r. zwanej dalej siwz
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453161109
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie będzie żądał wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://dlugoleka.bip.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach