Przetargi.pl
Przebudowa i remont pomieszczeń w budynku Domu Pomocy Społecznej usytuowanym na działce nr ew. 2/4 przy ul. Długiej 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim II

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ogłasza przetarg

 • Adres: 27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI, GRABOWIECKA
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 262 00 23
 • Data zamieszczenia: 2020-07-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
  GRABOWIECKA 7
  27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 262 00 23
  REGON: ---00000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ostrowiec.naszdps.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Pomoc Społeczna DPS

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i remont pomieszczeń w budynku Domu Pomocy Społecznej usytuowanym na działce nr ew. 2/4 przy ul. Długiej 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i remont pomieszczeń w budynku Domu Pomocy Społecznej usytuowanym na działce nr ew. 2/4 przy ul. Długiej 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim II - zgodnie ze szczegółowym wykazem prac znajdującym się w Kosztorysie ofertowym Załącznik Nr 3 Część A i B do SIWZ oraz w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych Załącznik Nr 9 Część A i B do SIWZ – w okresie od podpisania umowy do dnia 20 listopada 2020 r. 2. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): Główny kod CPV: 45000000-7 – Roboty budowlane Dodatkowe kody: 45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne 45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach 45330000-9 – Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne 45331100-7 – Instalowanie centralnego ogrzewania 45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne 45312100-8 – Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych 45317300-5 – Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych 3. Zakres robót obejmuje a) przebudowę pomieszczeń – rozbiórkę części ścianek działowych i postawienie nowych w zmienionym układzie, b) prace remontowe pomieszczeń wewnętrznych (posadzki, ściany), c) przebudowę instalacji sanitarnych i elektrycznych. Przedmiot zamówienia dotyczy budynku wolnostojącego, o trzech kondygnacjach, podpiwniczony. Wymiary budynku: 9,56 x 12,54 m, wysokość: 9,80 m do okapu i 10,50m do kalenicy. Budynek pełni funkcję mieszkalną dla pensjonariuszy DPS, posiada windę przyścienną oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. W związku z wymogiem Zamawiającego zakres prac obejmuje również konieczność przystosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych poprzez: a) zastosowanie drzwi bez progów o wymiarach 90 cm w świetle ościeżnicy, b) przystosowanie łazienek do korzystania dla osób na wózkach inwalidzkich, c) montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych w łazienkach oraz pokojach przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, d) zwiększenie przejść i korytarzy przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Szczegóły opisu przedmiotu zamówienia stanowi Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiąca Załącznik nr 9 Część A i B do SIWZ. 4. Zgodnie z art.34 ust. 5 Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji. 5. Zamawiający ze swej strony wyznaczy do kontaktów i kontroli w zakresie wykonywanych robót Inspektora nadzoru inwestorskiego. 6. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznej i niezbędną dokumentację do realizacji przedmiotu zamówienia. Inspektor nadzoru inwestorskiego wraz z Wykonawcą spiszą protokół z wizualnej oceny stanu technicznego. 7. Nazwy materiałów, urządzeń lub producentów, które pojawiają się w dokumentacji nie są ostatecznym wyborem dla Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych, równoważnych materiałów pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę tożsamych parametrów oraz pisemnej akceptacji Zamawiającego. Wszystkie materiały powinny spełniać wymogi art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 poz. 1186 z późn. zm.). 8. Wszystkie wyroby i preparaty powinny posiadać atesty higieniczne PZH, aprobaty techniczne ITB, deklaracje zgodności wydane dla każdej partii materiałów i urządzeń wbudowanych w obiekt. Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest przekazać zamawiającemu zestawienie aktualnych Atestów i Certyfikatów materiałów używanych do przebudowy i remontu pomieszczeń. 9. Wskazane w Kosztorysie ofertowym Część A i B stanowiącym Załącznik Nr 3 wartości stanowią ostateczny wymiar zamówienia w wyniku, czego nie mogą być podstawą do zgłoszenia roszczeń z tytułu zwiększenia nakładów ze strony Wykonawcy na materiały pomimo braku zmian w zakresie wykonywanych i wykazanych w w/w załączniku prac. 10. Zamawiający ma prawo do weryfikacji prac w trakcie realizacji robót oraz składania reklamacji na wykonywane prace na piśmie z wyszczególnieniem zakresu reklamacji i wyznaczeniem terminu na jej realizacji. 11. Wykonawca ma obowiązek uznania reklamacji i poprawy w danym zakresie w ciągu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, który nie może wpłynąć na czas realizacji całości przedmiotu zamówienia. 12. Wykonawca dostarczy Inwestorowi program zapewnienia jakości. 13. Uchybienia w zakresie jakości towaru, naruszenie w sposób rażący umowy, bądź SIWZ, przedmiotu zamówienia będą podstawą do rozwiązania umowy zgodnie z przepisami Wzoru umowy stanowiącej Załącznik Nr 1 do SIWZ. 14. Wykonawca musi dokonać zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych: a) przy realizacji inwestycji należy zachować wszystkie warunki i wymagania określone w projekcie budowlanym, b) teren budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieuprawnionych, c) postępowanie z odpadami powstającymi w trakcie wykonywania robót budowlanych winno być zgodne z wymogami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, 875). 15. Zamawiający zastrzega sobie wpływ na dobór materiałów przed ich zakupem - pod względem barw, kolorystyki, faktur oraz wszelkich innych elementów związanych z estetyką. 16. Zamawiający wraz z Wykonawcą sporządzą wspólnie protokół dotyczący stanu liczników za media w dniu przejęcia budynku przez Wykonawcę oraz po odbiorze końcowym. Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów zużycia prądu i wody podczas przeprowadzanych robót. 17. Zamawiający przewiduje zapłatę wynagrodzenia w częściach. Wynagrodzenie zostanie przekazane przez Zamawiającego w czterech transzach gdzie ostatnia z nich będzie stanowić 50% wartości przedmiotu zamówienia. Każda transza będzie rozliczana na koniec miesiąca o ile nie wystąpią nieprawidłowości w wykonywanych robotach. Wysokość transz: I transza – 15% wartości zamówienia II transza – 15% wartości zamówienia III – transza – 20% wartości zamówienia IV – transza – 50% wartości zamówienia, wypłacona po pozytywnym wyniku odbioru końcowego oraz dokonaniu wszelkich formalności m.in. weryfikacją płatności wobec Podwykonawcy/ów poprzez uzyskanie potwierdzenia dokonania płatności. Płatność zostanie dokonana na podstawie prawidłowo wystawionej faktury z terminem płatności 30 dni i dostarczonej w ciągu 2 dni od jej wystawienia. 18. Wykonawca na własny koszt wykona i dostarczy zamawiającemu projekt powykonawczy oraz dokumenty odbiorowe oraz przekaże Zamawiającemu protokoły z pozytywnym wynikiem odbiorów. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę w piśmie przekazanym Zamawiającemu. Odbiór końcowy nastąpi po potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbioru w terminie do 20 listopada 2020 r. 19. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na okres nie krótszy niż 24 miesięcy. Dłuższy okres gwarancji będzie stanowił pozacenowe kryterium oceny ofert zgodnie z zapisami Rozdziału XVI – Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 20. Zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp Zamawiający wymaga aby przez cały okres realizacji umowy Wykonawca zatrudniał jedną osobę na umowę o pracę związaną z wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy. Osoba ta powinna przez cały okres realizacji umowy być dostępna na terenie jej wykonywania dla Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego wyznaczonego przez Zamawiającego, jak również powinna posiadać odpowiednią wiedzę techniczną związaną z zakresem realizowanych prac na obiekcie. W przypadku nieobecności Kierownika budowy będzie posiadać wiedzę umożliwiającą odpowiedni kontakt z Zamawiającym. Osoba ta odpowiedzialna będzie za zespół pracowników wykonujących prace na terenie obiektu jak również wyznaczanie, koordynowanie i kontrolowanie poszczególnych działań, odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów BHP, pomoc pracownikom, nadzór nad powierzonym mieniem Zamawiającego na terenie obiektu. Przez cały okres trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia do wglądu na żądanie Zamawiającego dokumentów potwierdzających zatrudnienie: umowa o pracę zanonimizowana bądź inny dokument potwierdzający zatrudnienie formy i okresu zatrudnienia w/w osoby u Wykonawcy. W przypadku nie zatrudnienia przez Wykonawcę w/w osoby będzie on zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości określonej we Wzorze umowy stanowiącej Załącznik Nr 1 do SIWZ. 21. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia Księgi obmiarów tzn. zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze podlegają potwierdzeniu przez Kierownika Budowy. 22. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia Kierownika budowy, który będzie zobligowany do prowadzenia pełnej dokumentacji związanej z wykonywanymi robotami oraz będzie prowadził dziennik budowy. 23. Wykonawca musi wykazać się niezbędnymi uprawnieniami w zakresie prowadzenia robót instalacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem robót w zakresie instalacji elektrycznej. 24. Wykonawca ma obowiązek sporządzenia planu bezpieczeństwa na terenie placu budowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 nr 120, poz. 1126). 25. Wykonawca zobowiązany jest do: a) przeprowadzenia badań elektrycznych w pomieszczeniach gdzie prace elektryczne będą wykonywane w obecności Zamawiającego lub wyznaczonej przez niego osoby oraz sporządzenia z badań protokołu do przekazania Zamawiającemu. Osoby wykonujące pomiary powinny posiadać odpowiednie kwalifikację, potwierdzone uprawnieniami do wykonywania badań, okazane Zamawiającemu na jego żądanie, b) przeprowadzenie napełnienia i odpowietrzenia instalacji c.o. po wykonanych pracach wraz z próbą szczelności w obecności Zamawiającego lub wyznaczonej przez niego osoby oraz sporządzenie z badań protokołu do przekazania Zamawiającemu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wymaga od wszystkich wykonawców dołączenia do Formularza ofertowego następujących dokumentów i oświadczeń: a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – Załącznik Nr 4 do SIWZ, b) oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z 2018 r. poz. 2244) – Załącznik Nr 7 do SIWZ. 2. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – Załącznik Nr 5 do SIWZ. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie: a) oświadczenia, o których mowa w pkt. 1 i 2 składa każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie, b) Wykonawcy muszą dołączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia/zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. Inne dokumenty, które wymagane są do złożenia przez Wykonawcę: a) zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie informacji na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, składa Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp – złożenie załącznika obowiązuje wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty bez konieczności dodatkowego wezwania ze strony Zamawiającego. Ponadto Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – Załącznik Nr 6 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (spółka cywilna, konsorcjum), wypełnia każdy Wykonawca z osobna, b) parafowany i podpisany wzór Umowy – Załącznik Nr 1, c) prawidłowo wypełniony Formularz ofertowy – Załącznik Nr 2, d) prawidłowo wypełniony Kosztorys ofertowy część A i B – Załącznik Nr 3, e) dokument, z którego wynika prawo do podpisania oferty lub innych dokumentów składanych z ofertą: KRS/CEiDG itp., f) oświadczenie RODO – Załącznik Nr 8, g) parafowana i podpisana Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Część A i B – Załącznik Nr 9, h) parafowany Przedmiar robót Część A i B – Załącznik Nr 13, i) wykaz robót budowlanych wraz z załącznikami – Załącznik Nr 10, j) wykaz podwykonawców – Załącznik Nr 11, k) oświadczenie Wykonawcy dotyczące zatrudnienia na podstawie art. 29 ust. 3a Pzp. – Załącznik Nr 12, l) oświadczenie Wykonawcy dot. Kierownika budowy – Załącznik Nr 14, m) parafowany Projekt budowlany – Załącznik Nr 15, n) oświadczenie o braku orzeczenia wobec Wykonawcy zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – Załącznik Nr 16, o) pełnomocnictwo do podpisania oferty i dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia – w przypadku gdy upoważnienie nie wynika z dokumentów rejestrowych, p) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w spawie zamówienia publicznego w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie. q) Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne – Załącznik Nr 16 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach