Przetargi.pl
Przebudowa i modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego

Powiat Wałbrzyski, Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu ogłasza przetarg

 • Adres: 58-300 Wałbrzych, Al. Wyzwolenia 20-24
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 8460674 , fax. 074 8460674
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Wałbrzyski, Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu
  Al. Wyzwolenia 20-24 20-24
  58-300 Wałbrzych, woj. dolnośląskie
  tel. 074 8460674, fax. 074 8460674
  REGON: 89071800100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.walbrzych.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje: przebudowę i modernizację odcinka drogi powiatowej na terenie Powiatu Wałbrzyskiego. Droga nr 3359 D w miejscowości Olszyniec - na odcinku od nowej nawierzchni w kierunku miejscowości Wałbrzych na długości 1250 mb (6 945,00 m2 ) 1) frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 2 - 4 cm 2) skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 3) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.sp-walbrzych.dolnyslask.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach