Przetargi.pl
Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Jemielnie w roku szkolnym 2016/2017

Urząd Gminy Jemielno ogłasza przetarg

 • Adres: 56-209 Jemielno, Jemielno 81
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 065 5447479 , fax. 065 5447482
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Jemielno
  Jemielno 81 81
  56-209 Jemielno, woj. dolnośląskie
  tel. 065 5447479, fax. 065 5447482
  REGON: 00053916000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jemielno.biulet.net
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Jemielnie w roku szkolnym 2016/2017
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Opis przedmiotu zamówienia. a)Przewozy dzieci odbywać się mogą wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U z 2005, Nr 108,poz.908 z późn. zm.). i innych przepisach związanych z przewozem osób, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2007, Nr 125, poz. 874 z późn. zm.). b)Opiekę nad dziećmi w czasie przewozów organizuje i zapewnia Wykonawca. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek zatrudnienia uprawnionych osób -opiekunów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo dzieci w czasie przewozu ( jeden opiekun na jeden autobus) oraz ponosi wszelką odpowiedzialność za działania bądź zaniechania opiekunów. Opiekun musi uczestniczyć w każdym przewozie dzieci; c)Dowóz dzieci odbywa się w dni nauki szkolnej. W przypadku odpracowywania zajęć, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci zgodnie rozkładem jazdy ustalonym przez dyrektora szkoły; d)Wykonawca musi zapewnić uczniom bezpieczny przewóz, tzn. odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny; e)Wykonawca winien mieć do dyspozycji min.2 autobusy przystosowane do przewozu osób o min. liczbie miejsc siedzących 52 każdy . f) Dzienny przebieg kilometrów w okresie obowiązywania umowy wynosi 158 km przy założeniu, że miejscem rozpoczęcia dowozu dzieci jest miejscowość z której zabierani są pierwsi uczniowie, natomiast miejscem zakończenia dowożenia jest miejscowość w której wysiadają ostatni uczniowie, zgodnie harmonogramem dowozu uczniów stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ. g)Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości dowożonych uczniów; h)Zamawiający zastrzega możliwość odstępstwa od podanego harmonogramu przewozu, uzależnione od zmiany planów lekcji, ilości dzieci, zmiany organizacji roku szkolonego, odpracowywania dni wolnych, skrócenia godzin nauki etc. i)Obowiązkiem wykonawcy będzie dokonywanie weryfikacji dzieci objętych dowożeniem na podstawie list przedłożonych przez dyrektora szkoły.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601131004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas podstawienia pojzadu zastępczego
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.jemielno.biulety.net
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach