Przetargi.pl
PRZEBUDOWA DROGI TRANSPORTU ROLNEGO W MIEJSCOWOŚCI LUTYNIA

Powiat Średzki ogłasza przetarg

 • Adres: 55-300 Środa Śląska, ul. Wrocławska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-71 3175646(7) , fax. 0-71 3175649
 • Data zamieszczenia: 2019-05-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Średzki
  ul. Wrocławska 2
  55-300 Środa Śląska, woj. dolnośląskie
  tel. 0-71 3175646(7), fax. 0-71 3175649
  REGON: 93193476200000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEBUDOWA DROGI TRANSPORTU ROLNEGO W MIEJSCOWOŚCI LUTYNIA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje przebudowę drogi transportu rolnego W miejscowości Lutynia, ul. Gałowska. 2.Opis przedmiotu zamówienia: Stan istniejący: przedmiotem inwestycji jest przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 2083D w miejscowości Lutynia o nawierzchni gruntowej.Występują drogi boczne oraz zjazdy na posesje. Zakres robót do wykonania: Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 2083D związana ze wzmocnieniem konstrukcji drogi obejmującej: - wykonanie podbudowy z mieszaki kamiennej z zagęszczeniem - wykonanie nawierzchni podwójnie utrwalonej grysami kamiennymi i emulsją asfaltową - wykonanie zjazdów do istniejących posesji. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SIWZ: opis techniczny, SST, przedmiar robót. 4.Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także: - sporządzenie i wdrożenie projektu organizacji ruchu zastępczego, - inne koszty związane z realizacją w/w zadań na przykład: wszelkie przerzuty sprzętowe, - wykonanie oznakowania miejsca robót zgodnie z obowiązującymi przepisami , - organizację, zabezpieczenie i zagospodarowanie terenu budowy, - zabezpieczenie dostępu do posesji w trakcie prowadzonych robót po zakończeniu prac danego dnia, - po zakończeniu robót doprowadzenie placu budowy do należytego stanu i porządku. - wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ jeśli dotyczy: 2.2. zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku gdy wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach