Przetargi.pl
Budowa zbiornika przeciwpożarowego wraz z placem manewrowym w leśnictwie Gruszków

Nadleśnictwo "Śnieżka" ogłasza przetarg

 • Adres: 58-530 Kowary, Leśna
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 75 7182212 do 14, , fax. 757 182 523
 • Data zamieszczenia: 2019-05-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo "Śnieżka"
  Leśna 1
  58-530 Kowary, woj. dolnośląskie
  tel. 75 7182212 do 14, , fax. 757 182 523
  REGON: 93102396000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.sniezka.wroclaw.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa zbiornika przeciwpożarowego wraz z placem manewrowym w leśnictwie Gruszków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie otwartego zbiornika przeciwpożarowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. ujęciem wody na cieku b/n, punktem czerpania wody do celów przeciwpożarowych w postaci studni ujęciowej, utwardzonym placem manewrowym. Zbiornik ppoż. zasilany będzie wodą z cieku b/n i będzie służył do retencjonowania wody na potrzeby akcji pożarowych w Nadleśnictwie „Śnieżka”. Zbiornik ppoż. będzie zlokalizowany na działce nr 394/171 obręb Gruszków, gmina Mysłakowice. Fragment działki, która została przeznaczona pod budowę zbiornika ppoż. to oddz. 171 g, zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie drogi leśnej o numerze ewidencyjnym 220/1544. Droga ta stanowi również dojazd pożarowy nr 35. Teren przeznaczony pod budowę zbiornika jest zadarniony i zalega na nim materiał kamienny większych gabarytów, stanowiący pozostałość po budowie drogi leśnej. Skłon terenu jest północno – zachodni o nachyleniu ok. 20%. W jego sąsiedztwie przepływa ciek b/n, z którego ujmowana będzie woda na potrzeby zbiornika. Ciek płynie w stanie naturalnym i zasila Karpnicki Potok w jego źródliskowej części.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) pełnomocnictwo wystawione dla osoby składającej ofertę podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku składania oferty przez pełnomocnika, 2) w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, do oferty należy dołączyć dokument ustanawiający przez wykonawców wspólnego pełnomocnika, 3) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia oraz osób zdolnych do wykonania zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w sytuacji określonej w art. 26 ust. 2b ustawy, w przypadku kiedy Wykonawca powoła się na wiedzę i doświadczenie innego podmiotu, oświadczenie tego podmiotu zawierać winno zobowiązanie do udziału w wykonywaniu części udzielanego zamówienia w zakresie udostępnionego Wykonawcy potencjału, 4) dowód wniesienia wadium, 5) kosztorys ofertowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach