Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2624S wraz z budową muru oporowego wzdłuż ul. Frysztackiej na odcinku od ul. Hażlaskiej do ul. Folwarcznej w Cieszynie” - ETAP 1

Miejski Zarząd Dróg ogłasza przetarg

 • Adres: 43400 Cieszyn, ul. Liburnia
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 338 582 890 , fax. 338 582 890
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Dróg
  ul. Liburnia 4
  43400 Cieszyn, woj. śląskie
  tel. 338 582 890, fax. 338 582 890
  REGON: 7279631300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.um.cieszyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej Nr 2624S wraz z budową muru oporowego wzdłuż ul. Frysztackiej na odcinku od ul. Hażlaskiej do ul. Folwarcznej w Cieszynie” - ETAP 1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W ramach Etapu 1 przewidziano przebudową skrzyżowania ulicy Frysztackiej z ul. Hażlaską w zakresie pokazanym na planszy nr 17-1242-DR-02 - „Projekt zagospodarowania terenu - Etap 1” Zakres przebudowy skrzyżowania ogranicza się głównie do przebudowy wlotu ul. Hażlaskiej wraz z przyległymi do niego ciągami pieszymi, oraz z uwagi na przebudowę południowo - zachodniej krawędzi jezdni ul. Frysztackiej również chodnika po tej stronie jezdni. W ramach Etapu 1 przewidziano budowę muru oporowego w pełnym zakresie opisanym w załączonej dokumentacji projektowej. W ramach Etapu 1 przewidziano budowę kanalizacji deszczowej na podstawie załączonej dokumentacji projektowej, jednak w zakresie ograniczonym tj. od wylotu do rz. Bobrówki wraz z umocnieniem koryta i brzegów rzeki, poprzez studnię D1 w ul. Frysztackiej i dalej w kierunku ul. Hażlaskiej aż do studni nr D1.6 wraz z występującymi na tym odcinku przykanalikami i studzienkami wpustowymi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach