Przetargi.pl
„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją inwestycji powiatowych w 2018 r.” - IV

Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni ogłasza przetarg

 • Adres: 44361 Syrynia, ul. Raciborska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 4517607; 32 4517415 , fax. 32 4517607
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni
  ul. Raciborska 3
  44361 Syrynia, woj. śląskie
  tel. 32 4517607; 32 4517415, fax. 32 4517607
  REGON: 27628641300000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją inwestycji powiatowych w 2018 r.” - IV
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją inwestycji powiatowej pn. „Przebudowa ul. Szymanowskiego w Marklowicach. Roboty budowlane będące przedmiotem nadzoru polegać będą na przebudowie nawierzchni jezdni wraz z chodnikiem na ogólnej długości – 1068,50 m. Parametry określające wielkość robót budowlanych:  powierzchnia nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych - 7094,45 m2,  powierzchnia nawierzchni chodników, wjazdów z kostki brukowej betonowej - 1636,19 m2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony i podpisany formularz oferty - wg załącznika nr 1 do SIWZ. 2. Pełnomocnictwo, jeżeli wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia. 3. Wzór zobowiązania - wg załącznika nr 7 do SIWZ (jeżeli Wykonawca nie korzysta z zasobów innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP nie jest wymagane dołączenie załącznika). 4. Dokument (np. protokół przekazania, protokół odbioru, kopia umowy itp.) wykazujący, że osoba wskazana jako inspektor nadzoru w specjalności drogowej wyznaczona do realizacji zamówienia rzeczywiście pełniła tego rodzaju funkcję odnośnie do robót wykazanych w załączniku nr 1 „Oferta”. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia ww. dowodów, jeżeli usługa była świadczona na rzecz Zamawiającego i Zamawiający jest w ich posiadaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach