Przetargi.pl
Wykonanie wyceny materiału nawierzchni z cegły brukowej klinkierowej z ul. Chemików w Bieruniu

Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu ogłasza przetarg

 • Adres: 43155 Bieruń, ul. Warszawska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 2162173, 3289654 , fax. 322 162 173
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu
  ul. Warszawska 168
  43155 Bieruń, woj. śląskie
  tel. 32 2162173, 3289654, fax. 322 162 173
  REGON: 27765394800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pzd-powiatbl.bip.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie wyceny materiału nawierzchni z cegły brukowej klinkierowej z ul. Chemików w Bieruniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pn.: Wykonanie wyceny materiału nawierzchni z cegły brukowej klinkierowej z ul. Chemików w Bieruniu w rozumieniu art. 2 pkt 10 ustawy p.z.p. Przedmiotowe zamówienie obejmuje wykonanie usługi polegającej na wykonaniu wyceny materiału nawierzchni z cegły brukowej klinkierowej położonej na ul. Chemików w Bieruniu na odcinku ok. 1200 m na dzień przekazania Wykonawcy robót placu budowy. Przedmiotowa cegła brukowa klinkierowa została przekazana przez Wykonawcę robót budowlanych do utylizacji i składowana jest na terenie KS Unia Bieruń Stary i ERG Bieruń przy ul. Chemików w Bieruniu. Sumaryczna powierzchnia cegieł wynosiła około 8 910 m2. Całkowita ilość składowanych cegieł to około 396 000 szt. Wycena powinna odpowiedzieć na pytanie jaka była wartość cegły brukowej klinkierowej ul. Chemików w Bieruniu na dzień przekazania przez Zamawiającego placu budowy Wykonawcy robót budowlanych pn.: Przebudowa drogi powiatowej 5906S, ul. Chemików w Bieruniu w zakresie remontu w km od 1+430 do 2+720. Przedmiotowa umowa została zawarta w dniu 30.09.2015 r. z terminem realizacji do dnia 30.11.2015 r., a przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 30.09.2015 r. Wykonawca wyceny wykona przedmiot umowy zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego, z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, normami państwowymi i obowiązującymi przepisami, aktualnymi przepisami prawnymi w zakresie sporządzania wycen oraz zgodnie ze Standardami Zawodowymi Rzeczoznawców Majątkowych. Wycena powinna charakteryzować się wysokim poziomem opracowania, w tym graficznego i oprawy. Każdy kompletny egzemplarz wyceny powinien być umieszczony w oddzielnej teczce. Wycena powinna być przekazana Zamawiającemu w 6 egzemplarzach. Egzemplarz nr 1 musi zawierać oryginały wszystkich dokumentów wchodzących w skład opracowania, a w pozostałych egzemplarzach – ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem. Poszczególne egzemplarze opracowania oraz strony powinny być kolejno ponumerowane. Zamawiający otrzyma również wersję elektroniczną wyceny objętej niniejszym zamówieniem, na nośnikach elektronicznych np. na płycie CD dla komputerów klasy PC w systemie operacyjnym MS Windows, albo zgodnym z tym systemem. Pliki wynikowe sporządzonej przez wykonawcę wyceny w formacie PDF nie mogą przekraczać rozmiaru 25 MB na jeden plik. Zamawiający upoważni wykonawcę do występowania w jego imieniu do instytucji, przedsiębiorstw i innych jednostek w niezbędnych sprawach związanych ze sporządzaną wyceną. Miejsce wykonania usługi: cegła brukowa klinkierowa objęta przedmiotem zamówienia składowana jest na terenie KS Unia Bieruń i ERG Bieruń, Powiat Bieruńsko-Lędziński, województwo śląskie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71319000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony „FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY” („formularz”). 2) Stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo reprezentowaniu wykonawcy w postępowaniu i zawarciu umowy, jeżeli osoba(y) reprezentująca(e) wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest(są) wskazana(e) jako upoważniona(e) do jego reprezentacji we właściwym rejestrze.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach