Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 2235Z Brzeziny-Wygon wraz z wykonaniem elementów infrastruktury leśnej

Nadleśnictwo Bierzwnik ogłasza przetarg

 • Adres: 73240 Bierzwnik, ul. Dworcowa
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 957 680 058, , fax. 957 680 121
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Bierzwnik
  ul. Dworcowa 17
  73240 Bierzwnik, woj. zachodniopomorskie
  tel. 957 680 058, , fax. 957 680 121
  REGON: 81053902500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bierzwnik.szczecin.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka nie posiadajaca osobowosci prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 2235Z Brzeziny-Wygon wraz z wykonaniem elementów infrastruktury leśnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi powiatowej nr 2235Z Brzeziny-Wygon wraz z wykonaniem elementów infrastruktury leśnej. W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa drogi poprzez usunięcie istniejących warstw bitumicznych przez frezowaniem wzmocnienie i wyprofilowanie podbudowy mieszanką niewiązaną kruszywa łamanego 0/31,5 mm, ułożenie nawierzchni bitumicznej. W zakresie zadania znajduje się także dowiązanie dróg leśnych do drogi powiatowej poprzez wykonanie zjazdów bitumicznych, a także uzupełnienie poboczy i odbudowę przydrożnych rowów. W ramach wykonania elementów infrastruktury drogowej leśnej wykonanie 4-ch placów składowych. Zakres prac obejmuje przebudowę drogi na odcinku 1+435,51 -9+591,56.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy 00/100 PLN). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: GBS Barlinek 84 8355 0009 0019 3539 2000 0001; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. 2016 r. poz. 359 z późn. zm.) Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz musi być czynnością jednostronnie zobowiązującą, mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp oraz zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty kwoty wadium na rzecz Zamawiającego, na jego pierwsze żądanie. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 46 ust.1, 1a, 2 i 4 ustawy Pzp. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach