Przetargi.pl
Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Siemyśl ul. Topolowa i Wyciślika oraz Charzyno ul. Wodna, Polna i Zielona

GMINA SIEMYŚL ogłasza przetarg

 • Adres: 78-123 Siemyśl, KOŁOBRZESKA
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48 (44) 787-46-16
 • Data zamieszczenia: 2023-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA SIEMYŚL
  KOŁOBRZESKA
  78-123 Siemyśl, woj. zachodniopomorskie
  tel. +48 (44) 787-46-16
  REGON: 330920498
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://siemysl.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Siemyśl ul. Topolowa i Wyciślika oraz Charzyno ul. Wodna, Polna i Zielona
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana na zadaniu inwestycyjnym „Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Siemyśl ul. Topolowa i Wyciślika oraz Charzyno ul. Wodna, Polna i Zielona”. 2. Opis inwestycji zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.Przebudowa drogi gminnej w Siemyślu ul. Topolowa, ul. Wyciślika, wraz ze zjazdami do bram z kostki czerwonej, wykonanie chodnika z kostki kamiennej oraz wyspy przeszkodowej. Przebudowa w Charzynie drogi oraz ciągu pieszo-jezdnego ul. Wodna, ul. Polna oraz łącznik z drogą powiatową ul. Zielona w Charzynie oraz zjazdów z drogi Gmina Siemyśl. Celem jest wykonanie nowej nawierzchni dróg i zjazdów do posesji wraz z infrastrukturą drogową (oświetlenie, ławki). Łącznie planuje się wykonanie około 1.7 km nawierzchni drogi, wraz z krawężnikami, wykonanie wjazdów do posesji. Planowana inwestycja ma kluczowe znaczenie dla mieszkańców gminy Siemyśl poprzez wykonanie nowych nawierzchni dróg gminnych, co przyczyni się do poprawy jakości użytkowania oraz zadowolenia mieszkańców, którzy zgłaszają na bieżąco uwagi co do stanu dróg. Ich obecny stan na dzień dzisiejszy jest w złym, część dróg jest słabo przejezdna szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Gmina chce zrealizować zadanie wykonania nowych dróg gminnych w terminie do 12 miesięcy. Podniesiony zostanie stan techniczny infrastruktury drogowej, poprawie ulegną warunki życia obywateli, pobudzona zostanie aktywność inwestycyjna terenów położonych wzdłuż tych dróg. Wyremontowane drogi podniosą znacznie bezpieczeństwo ruchu drogowego. Infrastruktura drogowa w proponowanym standardzie będzie zachętą do rozwoju funkcji gospodarczych i turystycznych w jej otoczeniu, ograniczy problemy wynikające ze złego stanu drogi z jakim spotykają się na co dzień mieszkańcy przyległych do drogi terenów i pozostali użytkownicy.3. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące zadania:1) Przebudowa nawierzchni dróg ul. Wyciślika i ul. Topolowa w Siemyślu2) Przebudowa nawierzchni dróg ul. Wodna, część ul. Polna i ul. Zielona w Charzynie4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 1 do SWZ. Składają się na niego następujące dokumenty:1) dokumentacja projektowa,2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB),3) przedmiary robót.Z uwagi na to, że wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 4.1) oraz STWIORB. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieujętych w przedmiarze lub robót w większej ilości w stosunku do przyjętej w przedmiarze nie będzie uprawniało Wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia - jeżeli roboty te ujęte były w dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 4.1) oraz STWIORB
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 zł).2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:a) pieniądzu;b) gwarancjach bankowych;c) gwarancjach ubezpieczeniowych;d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:54 8581 0004 0015 0819 2000 0009z adnotacją „Wadium – Znak sprawy: ITRI.271.1.2023”4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed upływem terminu składania ofert.6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub poręczenia gwarancja lub poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:a) nazwę: dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,b) kwotę wadium,c) termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: „od dnia …….– do dnia ………”,d) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty wskazanej w gwarancji/poręczeniu na pierwsze żądanie Zamawiającego w sytuacjach zatrzymania wadium określonych w przepisach ustawy.7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowaw art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.8. Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: postępowaniuzdolności do występowania w obrocie gospodarczym;Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.sytuacji ekonomicznej lub finansowej;Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresiezdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:1) Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną, która obejmowała budowę lub przebudowę lub remont drogi o nawierzchni z kostki brukowej i długości min. 500 m2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji: min. jedną osobą (która będzie pełnić funkcję kierownika budowy) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej, których zakres uprawnia go do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych.DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓWUDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:1) Wykonawca powinien w wykazie robót wyraźnie określić zakres robót, w szczególności rodzaj nawierzchni i długość odcinka, aby można było ustalić, czy spełnia warunek udziału w postępowaniu.2) Przez posiadanie uprawnień budowlanych wymaganych prawem dla osób uczestniczących w realizacji zamówienia, rozumie się uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu art. 15a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2021 r, poz. 2351 z późn. zm.) oraz przepisów wcześniejszych. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (nazwy specjalności i ich zakresy) będą rozpatrywane zgodnie z przepisami regulującymi nadawanie uprawnień budowlanych w dacie ich nadania oraz zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu.3) Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków określonych w pkt 6.1.4, ppkt 2) SWZ może wskazać osobę będącą obywatelem państwa członkowskiego w rozumieniu art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1646) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).4) Zgodnie art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.), przez „budowę” w rozumieniu zapisów SWZ rozumie się wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.5) Zgodnie z art. 3 pkt 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przez „przebudowę” w rozumieniu zapisów SWZ rozumie się wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego.6) Zgodnie z art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przez „remont” w rozumieniu zapisów SWZ rozumie się wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-28

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach