Przetargi.pl
Zakup wraz z dostawą oleju napędowego Ekodiesel (ON) oraz benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 na potrzeby Gminy Przelewice

Gmina Przelewice ogłasza przetarg

 • Adres: 74-210 Przelewice, Przelewice
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Przelewice
  Przelewice
  74-210 Przelewice, woj. zachodniopomorskie
  REGON: 811685237
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przelewice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wraz z dostawą oleju napędowego Ekodiesel (ON) oraz benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 na potrzeby Gminy Przelewice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  a) Przedmiot zamówienia jest zakup wraz z dostawą oleju napędowego Ekodiesel (ON) oraz zakup benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 na potrzeby Gminy Przelewice w okresie do dnia 31 marca 2024 r. b) Przedmiot zamówienia obejmuje: załadunek, transport do miejsca przeznaczenia oraz wyładunek oleju napędowego. Wykonawca będzie dostarczał olej bez dodatkowych opłat, sukcesywnie - własnym środkiem transportu wyposażonym w legalizowany przyrząd pomiarowy do napełniania i opróżniania cysterny (legalizacja urządzeń pomiarowych z Urzędu Miar i Wag). Natomiast zakup benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 odbywać się będzie na stacji paliw wybranego Wykonawcy. c) Łączna orientacyjna ilość zamawianego oleju napędowego Ekodiesel (ON) wynosi ok. 30.000 litrów/rocznie i benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 – ok. 8.000 litrów/rocznie. Minimalna ilość paliwa zamawianego jednorazowo to 1000 l.d) Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania całego zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie odpowiadające wartości faktycznie dostarczonego paliwa. Podane ilości są jedynie wielkościami szacunkowymi określonymi na podstawie aktualnego stanu wiedzy Zamawiającego dotyczącej rocznego zapotrzebowania na paliwo stanowiącego przedmiot zamówienia. Zamawiający gwarantuje zakup przedmiotowych paliw w ilości nie mniejszej niż 80% podanej wielkości.e) Dostawa oleju odbywać się będzie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego i będą realizowane w dni robocze od poniedziałku-piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godz. 8.00 do 15.00.f) Zamówienia będą przekazywane telefonicznie bądź drogą e-mailową za zwrotnym potwierdzeniem przyjęcia zamówienia przez osoby wyznaczone przez Zamawiającego. Zamówienia składane będą w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 15.00.g) Wykonawca odpowiedzialny jest, za jakość dostarczanego paliwa.h) Wykonawca winien zapewnić wysoką, jakość sprzedawanych paliw, spełniających wymagania rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. poz. 1680), oraz Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 22 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych, przez cały okres trwania umowy.i) Zamawiający wymaga gwarancji na oferowane paliwa w okresie obowiązywania umowyj) Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia zgodnie z nomenklaturą określoną we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8 – olej napędowy oraz (CPV): 09.13.21.00-4 benzyna bezołowiowa 95.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, iż posiada aktualną koncesję zezwalającą na obrót paliwami stosownie do przepisu art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 716).c) uprawnień sytuacji ekonomicznej lub finansowej;Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresied) zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że dysponuje co najmniej jedną stacją paliw z minimum jednym dystrybutorem paliwa umożliwiającym sprzedaż oleju napędowego ON, oraz benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 zlokalizowaną w odległości nie większej niż 25 km od siedziby Zamawiającego: Przelewice 75, 74-210 Przelewice.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-23

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach