Przetargi.pl
"Budowa wodociągu Gościsław - Sulice III w Gminie Węgorzyno"

Gmina Węgorzyno ogłasza przetarg

 • Adres: 73-155 Węgorzyno, Rynek 1
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Węgorzyno
  Rynek 1
  73-155 Węgorzyno, woj. zachodniopomorskie
  REGON: 811685964
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.wegorzyno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Budowa wodociągu Gościsław - Sulice III w Gminie Węgorzyno"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zaprojektowanie i budowa wodociągu Gościsław - Sulice III w Gminie Węgorzyno.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71300000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:35.000 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych).2. Wadium może być wniesione w formach, o których mowa w art. 97 ust. 7 ustawy PZP.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: ,nr rachunku 24 9375 1025 3900 0954 2000 0020 z dopiskiem: „wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu nr ZP.271.2.2023 – Budowa wodociągu Gościsław – Sulice III w Gminie Wegorzyno”.4. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy.6. Do wnoszenia, zwracania i zatrzymywania wadium Zamawiający będzie stosował art. 97-98 ustawy PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:– zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.– kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.– sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełnianiawarunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. sytuacji ekonomicznej.Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. sytuacji finansowej.– zdolności technicznej lub zawodowej:1. Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, na budowie sieci wodociągowej o długości co najmniej 4,6 km oraz o wartości co najmniej 1.500.000,0 zł brutto (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych),wykonał co najmniej 1 dokumentację projektową sieci wodociągowej o długości co najmniej 4,6 km (przez 1 dokumentację należy rozumieć dokumentację wykonaną w ramach jednej umowy).2. Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować następującą osobą: co najmniej 1 osobą na stanowisko Kierownika BudowyNiniejsza osoba winna posiadać uprawnienia* budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.Ponadto osoba ta winna legitymować się minimum 3-letnim doświadczeniem w kierowaniu robotami budowlanymi na stanowisku kierownik budowy lub kierownik robót (licząc od daty uzyskaniu odpowiednich uprawnień budowlanych), w tym co najmniej na jednej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej o długości co najmniej 4,6 km. Przy czym przy ocenie spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia ww. osoby nakładające się na siebie okresy sprawowania opisanych wyżej funkcji nie sumują się. co najmniej 1 osobą na stanowisko Projektanta branży sanitarnej.Niniejsza osoba winna posiadać uprawnienia* budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.Ponadto osoba ta winna legitymować się doświadczeniem (po uzyskaniu stosowanych uprawnień) w wykonaniu co najmniej 1 projektu budowlanego dotyczącego budowy sieci wodociągowej o długości co najmniej 4,6 km
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-28

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach