Przetargi.pl
Przebudowa ulicy Mazurskiej w Drawsku Pomorskim

Gmina Drawsko Pomorskie ogłasza przetarg

 • Adres: 78-500 Drawsko Pomorskie, ul. Gen. W. Sikorskiego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 094 36334-85 do 7 , fax. 094 363-31-13
 • Data zamieszczenia: 2021-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Drawsko Pomorskie
  ul. Gen. W. Sikorskiego 41
  78-500 Drawsko Pomorskie, woj. zachodniopomorskie
  tel. 094 36334-85 do 7, fax. 094 363-31-13
  REGON: 52384400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.drawsko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ulicy Mazurskiej w Drawsku Pomorskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Realizacja inwestycji obejmuje: 1) przebudowę drogi gminnej (odcinek A-B) wraz z przebudową skrzyżowania z drogą krajową z dostosowaniem jej do parametrów wynikających z obowiązujących przepisów, poprawę stanu technicznego drogi wraz poprawą bezpieczeństwa ruchu; 2) budowę drogi gminnej (odcinek C-D); 3) budowę kanalizacji deszczowej o średnicy Ø 0,30-0,20m; 4) wykonanie wpustów deszczowych oraz odwodnieni liniowych; 5) wykonanie wylotu do rzeki Drawy; 6) wykonanie tuneli rozsączających; 7) odtworzenie nawierzchni jezdni, chodnika, ścieżki rowerowej i zjazdu w ciągu DK nr 20, po budowie kanalizacji deszczowej; 8) wydzielenie działek pod pas drogowy; 9) wyregulowanie przebiegu ogrodzeń wynikającego z nowego podziału działek (budowa/przestawienie ogrodzeń); 10) wycinkę drzew w nowym i istniejącym pasie drogowym; 11) rozbiórka obiektów kolidujących z budową drogi. 2. Szczegółowy przedmiot zamówienia określają: dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót wskazane w załączniku nr 8 do siwz oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (siwz).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach