Przetargi.pl
Świadczenie usługi konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta Koszalina

Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie ogłasza przetarg

 • Adres: 75-815 Koszalin, ul. Połczyńska
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 3118060 , fax. 94 3425419
 • Data zamieszczenia: 2021-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie
  ul. Połczyńska 24
  75-815 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 3118060, fax. 94 3425419
  REGON: 33000246600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdit-koszalin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta Koszalina
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie polega na wykonywaniu prac związanych z konserwacją oświetlenia ulicznego, w szczególności dokonywanie niezbędnych remontów i napraw (uszkodzonych lub zużytych) urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Koszalina, oraz usuwanie awarii w oświetleniu ulicznym. Na powyższe składają się następujące czynności: 1) wymiana elementów niesprawnych lub uszkodzonych opraw drogowych, parkowych tj.: klosze, stateczniki, kondensatory, zapłonnika, źródła światła, 2) wymiana słupów oraz uszkodzonych elementów słupów tj.: tabliczki bezpiecznikowe i wkładki topikowe, główki bezpieczników, drzwiczki wnękowe, osłony wnękowe, elementy złączne, uzupełnienie brakujących śrub przy pokrywach, śrub mocujących, dokręcenie elementów luźnych, 3) czyszczenie kloszy opraw drogowych lub parkowych, 4) przeglądy elementów sterujących oświetleniem i ich konserwacja lub wymiana, 5) usuwanie zwarć w liniach i oprawach, 6) pionowanie pochylonych słupów, 7) wycinanie gałęzi drzew w obrębie punktu świetlnego (wraz z ich wywózką), 8) sprawdzanie mocowania kloszy opraw świetlnych, 9) sprawdzenie i regulacja odpowiedniego konta położenia oprawy drogowej, 10) obsługa elektryczna zegarów astronomicznych, 11) naprawa zerwanych linii napowietrznych (wymiana lub sztukowanie), 12) naprawa uszkodzonych kabli (np. wykonanie mufy kablowej, wymiana uszkodzonych kabli), 13) wymiana uszkodzonych słupów, wysięgników, fundamentów, 14) demontaż wyeksploatowanych słupów, opraw, itp. 15) wymiana zużytych, niesprawnych i zdewastowanych opraw na nowe, 16) malowanie słupów, wnęki słupów, wysięgników, 17) naprawa Szafek Oświetleniowych, 18) usuwanie skutków kolizji drogowych w wyniku, których następuje uszkodzenie latarni oświetleniowych 19) obsługa szaf sterowniczych z redukcją mocy 20) nastawa zegarów w szafach oświetleniowych dwa razy w roku – przy zmianie czasu zimowego na letni oraz letniego na zimowy 21) i innych prac związanych z prawidłowymi i bezpiecznym utrzymaniem sieci oświetlenia ulicznego, odnowienie nawierzchni po przeprowadzonych naprawach do nie gorszego stanu niż poprzedni w przypadku wykopów powyżej 0,5 m należy zgłosić prace do wykonania do ZDiT w Koszalinie w Dziale Administrowania Pasem Drogowym po przeprowadzonych wykopach dostarczyć pomiary zagęszczenia gruntu, 22) prac związanych z prawidłowymi i bezpiecznym utrzymaniem instalacji elektrycznej zewnętrznej - oświetlenia ulicznego, 23) montaż i demontaż fotopułapki na wskazanym miejscu przez pracownika Straży Miejskiej, 24) obsługa, kontrola, uzupełnianie brakujących elementów lamp solarnych i solarno – hybrydowych, 25) dyspozycyjność i dozór techniczny nad urządzeniami oświetleniowymi, 26) dokonywania odbiorów w czasie świecenia oświetlenia prac zleconych na podstawie przedłożonego kosztorysu wykonanych prac, 27) obsługa lamp solarno – hybrydowych oraz solarnych, 28) wykonywania objazdów kontrolnych oświetlenia w porze świecenia oświetlenia w wyznaczonych terminach przez pracownika Zamawiającego (min 2 razy w miesiącu). Wykonawca zobowiązany jest do oddelegowania pracownika, który wykona objazd z pracownikiem Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50232100-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach